Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Ορισμός άμισθου συνεργάτη Δημάρχου Ελαφονήσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ελαφόνησος, 07/06/2024

                                                                 Αριθ. Πρωτ. 576

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός άμισθου συνεργάτη Δημάρχου Ελαφονήσου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4625/2019 και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4625/2019 και ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στοδιαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”.
  4. Του Ν.4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4625/2019 και ισχύει.
  5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ελαφονήσου (Φ.Ε.Κ. 2024 Β/09/09/2011).
  6. Την ανάγκη για επικουρία του Δημάρχου Ελαφονήσου σε οικονομικά θέματα.
  7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του Τσιρώνη Λεωνίδα του Δημητρίου ως άμισθου συνεργάτη του Δημάρχου Ελαφονήσου σε οικονομικά θέματα για την παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, σε θέματα ιδιαίτερης σπουδαιότητας και σημασίας, προς αντιμετώπιση των οποίων απαιτούνται ειδικές γνώσεις περί των οικονομικών, σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του δήμου.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Πρόγραμμα Διαύγεια. 

 

Τσιριγωτάκης Άγγελος

Δήμαρχος Ελαφονήσου