Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης 396/2024 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: « Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ελαφονήσου για το έτος 2024» με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής σύμφωνα με την με αρ. 37/2024 ΜΕΛΕΤΗ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 234.572,04 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός πλέον ΦΠΑ: 189.171,00 € ΦΠΑ: 45.401,04 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 1/6/2024 έως 30/09/2024 (διάρκεια τέσσερις μήνες)

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α Α ́Βαθμού. Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ, Ταχ.Κωδ.:23053, Τηλ.: 2734061238 E-mail: web@elafonisos.gov.gr, Ιστοσελίδα: www.elafonisos.gov.gr, Κωδικός NUTS: EL653

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1% (ένα τοις εκατό) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσό χιλίων οχτακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (1.891,71€).
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016,

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ Συστημικός Αριθμός: 349384

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : ΤΕΤΑΡΤΗ 24/04/2024

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΤΕΤΑΡΤΗ 24/04/2024

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΣΑΒΒΑΤΟ 11/04/2024 15:00

Χρόνος ισχύος προσφορών: (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δημοσιεύσεις: Η διακήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Διαύγεια, η περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στο Διαύγεια και θα δημοσιευθεί σε μία (1) εφημερίδα του Νομού. Τα έξοδα δημοσιεύσεων του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ