Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

 

Ελαφόνησος, 19/04/2024

                                                              Αριθ. Πρωτ. 379

 

 

Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου και μερική τροποποίηση της υπ.αρ. 202/26-02-2024 απόφασης Δημάρχου

 

 

Ο Δήμαρχος  Ελαφονήσου

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
  4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23
  5. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
  6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Αντιδήμαρχοι»
  7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 898 κατοίκους.
  8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έως ΤΡΕΙΣ Αντιδήμαρχοι και ΕΝΑΣ  άμισθος Αντιδήμαρχος
  9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (2024/9-9-2011 ΦΕΚ  τ.Β΄)
  10. Την υπ. αρ. 283/29-03-2024 παραίτηση του κ. Χριστόφορου Αντ. Μέντη από τη θέση του Αντιδημάρχου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την αποδοχή της παραίτησης του Αντιδημάρχου Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης  και Καθαριότητας κ. Χριστόφορου Μέντη και μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές του στον κ. Αλέξανδρο Νικηφόρο, ο οποίος καθίσταται πλέον άμισθος Αντιδήμαρχος  Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης  και Καθαριότητας.

Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ που αναπληρώνει το Δήμαρχο. Όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από  τον Αντιδήμαρχο κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ και όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από   την Αντιδήμαρχο κα.  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ.

Γ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ.

 

Ο Δήμαρχος

 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ