Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού Συμβούλου ΔΕ με  εμπειρία σε θέματα Ο.Τ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Τηλέφωνο: 27340-61238                                                                   

Email: dimos@elafonisos.gov.gr                                                                       

 Ελαφόνησος 05/02/2024

Αριθ. Πρωτ. 149

  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 και του άρθρου 163 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει με τ’ άρθρο 18 του Νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/2020), τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 6 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/20-03-2019).
 3. Τ’ άρθρο -9- του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου» σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./898/8687/14-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γεν. Διεύθυνση Κατάστασης προσωπικού/Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού, με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ  Α΄ και Β΄ βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
 4. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου  σε διάφορα  θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητας του όπως και κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.
 5. Ότι στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2024 εγγράφεται πίστωση για τις αποδοχές και τις εργατικές εισφορές του Ειδικού Συμβούλου, όπως προκύπτει από την αριθ. Πρωτ. 148/2024 Βεβαίωση .
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» (ΦΕΚ 133/Α/2018).
 7. Τις με αριθμούς 31/36567/10.05.2019 και 1333/110822/27-12-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
 8. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ελαφονήσου (Απόφαση 5337/2011 του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.κ. Ι. ΦΕΚ 2024/τ.Β/09-09-2011)  με την διευκρίνηση ότι για την πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών δεν απαιτείται η πρόβλεψη των θέσεων αυτών στον ΟΕΥ του Δήμου, γιατί συνιστάται απευθείας από το Νόμο.
 9. Την υπ’ αριθμ. 05/03/01/2024 Απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».
 10. Το γεγονός ότι ο Δήμος δικαιούται τρεις (3) θέσεις έμμισθων ειδικών συμβούλων/επιστημονικών συνεργατών. (όσοι και οι έμμισθοι Αντιδήμαρχοι).
 11. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου με μακροχρόνια εμπειρία στα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

 

Γνωστοποιεί ότι:

Πρόκειται να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού Συμβούλου ΔΕ με  εμπειρία σε θέματα Ο.Τ.Α., με σύμβαση εργασίας δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας  δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι έως 31/12/2028 ο/η οποίος/α θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει γνώμες γραπτά ή προφορικά σε πρακτικά θέματα που αναφύονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του/της είτε σε σχέση με πολίτες είτε σε σχέση με εργαζομένους είτε με άλλους Δήμους αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του/της και την εμπειρία του/της  .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοίκησης και λειτουργίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού, να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν 3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 Ν 3584/2007).
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 Ν 3584/2007).
 3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 Ν 3584/2007).
 4. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους. (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).
 5. Να μην τελούν σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω παραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. (άρθρα 8 και 9 Ν.3584/2007).
 6. Να έχουν εκπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 Ν.3584/2007).

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Τίτλους Σπουδών σε αντίγραφο
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) καθώς και υγεία και φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι:

-Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

-Δεν είμαι υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

-Δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

-Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις.

-Δεν έχω απολυθεί από θέσης δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

-Δεν κατέχω άλλη θέση απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1256/82.

 1. Η ειδίκευση, πρέπει να τεκμηριώνεται, με χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της επαγγελματικής ή επιστημονικής του ενασχόλησης και να αποδεικνύεται με επισυναπτόμενα έγγραφα.

«Εμπειρία». Η εμπειρία του/της υποψηφίου αποδεικνύεται ως εξής:

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού φορέα με:

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Επιπλέον χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της σχετικής  εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία και να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της σχετικής εμπειρίας.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες με:

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. Επιπλέον, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας, υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας.

 1. Επίσης, η ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας και

Ο Δήμαρχος θα κρίνει τον/την κατάλληλο/η και θα καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα. με τ’ οποία θα απασχοληθεί (άρθρο 163 παρ. 4 του Ν. 3584/2007).

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ο/Η ανωτέρω θα υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου (άρθρο 163 του ιδίου νόμου), εισηγούμενος θέματα προς τον Δήμαρχο όσο και στα συλλογικά όργανα του Δήμου χωρίς αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής.

Η απόφαση του Δημάρχου,  θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθρο 163 Ν 3584/2007).

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία και θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής του, ο διοριστέος θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα, που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και ειδικών προσόντων διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007.
 2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην έδρα του Δήμου Ελαφονήσου  στο πρωτόκολλο (τηλ.2734061238)και εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας στην εφημερίδα «Λακωνικός Τύπος». Εάν η τελευταία ημέρα είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αποκλείεται, από την περαιτέρω διαδικασία, ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον όμως η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου, θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την σφραγίδα της ημερομηνίας του ταχυδρομείου που φέρει ο φάκελος αποστολής, που μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ελαφονήσου.
 3. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ