Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ “Εκλογή Προεδρείου Δ.Σ.”

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   “Εκλογή ΠροεδρείουΔ.Σ.”

   ΠΡΑΚΤΙΚΟ   1/2-1-2024                          (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

 

Στην Ελαφόνησο σήμερα την 2α  του μηνός   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και  ώρα   12.00 το Δημοτικό Συμβούλιο  Ελαφονήσου συνήλθε σε  δια ζώσης   τακτική, ειδική συνεδρίαση, κατόπιν της υπ’ αρ. 1766/22-12-2023 πρόσκλησης του συμβούλου του συνδυασμού ΝΕΑ ΠΝΟΗ  του εκλεγέντος δημάρχου, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Αρώνη Μιχαήλ, που  περιήλθε κατά τα οριζόμενα με αποδεικτικό στο κάθε μέλος  χωριστά  και στον Δήμαρχο  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΚΚ  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ύστερα από τις διατάξεις του Ν 5056/2023.   

Διαπιστώθηκε  νόμιμη απαρτία, αφού εκτός της  συμμετοχής Δημάρχου, ήταν επίσης:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΠΑΝ.

ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΤ.                                                         PETROVA ΣΜΥΡΝΙΟΥ GALINA

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ  ΓΕΩ.

ΜΕΛΑ ΜΑΤΙΝΑ   ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  ΓΕΩΡΓ.

ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡ.

ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡ.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛ.

 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ ΜΙΧ.

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΝΙΚ.

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΣ.

ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΗΜ.

Οι επικεφαλής των παρατάξεων “ΝΕΑ ΠΝΟΗ” , “ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” και “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ”,  που αποτελούν  αντίστοιχα, την παράταξη του Δημάρχου και τη δεύτερη και τρίτη σε εκλογική δύναμη παρατάξεις,  εδήλωσαν πριν την έναρξη της συνεδρίασης,  προς τον προεδρεύοντα σύμβουλο τους  δημοτικούς  συμβούλους  της παράταξής τους, οι  οποίοι προτείνονται προς το συμβούλιο ως υποψήφια  μέλη  του προεδρείου.

Ειδικότερα,

Ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, από την παράταξη του Δημάρχου “ΝΕΑ ΠΝΟΗ”,  προτείνεται η Δημοτική  Σύμβουλος η ΜΑΤΙΝΑ ΜΕΛΑ .

Ως αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, από τη δεύτερη σε εκλογική δύναμη παράταξη, “ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ”, προτείνεται η Δημοτική  Σύμβουλος    PETROVA ΣΜΥΡΝΙΟΥ GALINA

Ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη, “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ”, προτείνεται ο Δημοτικός Σύμβουλος ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΗΜ.

Ο προεδρεύων σύμβουλος ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της εκλογής στην  κα ΤΖΕΡΕΦΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥΛΑ , υπάλληλο με βαθμό  Α΄ του δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία 12 μελών από συνολικά 13  μέλη, ο προεδρεύων σύμβουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, καλώντας τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να προβούν στην εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 έως 30.06.2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010.

Στη συνέχεια,  αφού ενημερώθηκε το δημοτικό συμβούλιο για τους υποψήφιους που προτάθηκαν από τους επικεφαλής των παρατάξεων, για κάθε αξίωμα,  εκλήθη να εκλέξει χωριστά και με φανερή ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του, εκ των υποψηφιοτήτων που προτάθηκαν.

Ο Πρόεδρος διευκρίνισε επιπλέον, ότι ο υποψήφιος για κάθε αξίωμα εκλέγεται εφόσον συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου και πως εάν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ενώ εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, διενεργείται τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία εκλέγεται ο δημοτικός σύμβουλος τον οποίο πρότεινε ο επικεφαλής της παράταξής του, υπό την προϋπόθεση ότι έλαβε τουλάχιστον τις ψήφους του ενός τετάρτου του όλου αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου, κατά την οποία η  υποψήφια ΜΑΤΙΝΑ ΜΕΛΑ που προτάθηκε από την παράταξη  ΝΕΑ ΠΝΟΗ  του Δημάρχου, έλαβε έντεκα θετικές ψήφους,  και μια αρνητική. Κατάφερε, επομένως, να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία  και εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ακολούθησε φανερή ψηφοφορία για την εκλογή του Αντιπροέδρου, κατά την οποία η υποψήφια PETROVA ΣΜΥΡΝΙΟΥ GALINA που προτάθηκε από την παράταξη “ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη,  έλαβε έντεκα θετικές ψήφους,  και μια αρνητική. Κατάφερε, επομένως, να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία και εκλέγεται στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος, ακολούθησε φανερή ψηφοφορία για την εκλογή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο υποψήφιος ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. που προτάθηκε από την παράταξη “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ” που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη, έλαβε  επίσης έντεκα θετικές ψήφους και μια αρνητική. Κατάφερε, επομένως, να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία και εκλέγεται στη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, ανακοινώθηκε από τον προεδρεύοντα η νέα σύνθεση του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία έχει ως εξής:

Πρόεδρος: ΜΑΤΙΝΑ ΜΕΛΑ

Αντιπρόεδρος: PETROVA ΣΜΥΡΝΙΟΥ GALINA

Γραμματέας: ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΗΜ.

 

Στη συνέχεια, ο προεδρεύων σύμβουλος θεώρησε ολοκληρωμένη την εκλογή προεδρείου και   κάλεσε την   αναδειχθείσα  πρόεδρο να αναλάβει την προεδρία για την εκλογή των μελών της Δημοτικής επιτροπής.

Η εκλογή προεδρείου αποτελεί  ακριβές απόσπασμα  της  1ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ελαφονήσου  που έγινε στις 2-1-2024 και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΠΑΝ.                                                                      ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΤ.                                                       

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ  ΓΕΩ.

ΜΕΛΑ ΜΑΤΙΝΑ   ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  ΓΕΩΡΓ.

ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡ.

ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡ.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛ.

 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ ΜΙΧ.

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΝΙΚ.

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΣ.

ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΗΜ.