Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23
5. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
“Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Αντιδήμαρχοι»
7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 898 κατοίκους.
8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν ΤΡΕΙΣ Αντιδήμαρχοι και ΕΝΑΣ άμισθος Αντιδήμαρχος
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (2024/9-9-2011 ΦΕΚ τ.Β΄)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, με θητεία από σήμερα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. Την κ. ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Τύπου, Περιβάλλοντος, Τουρισμός , Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2. Τον κ. ΑΡΩΝΗ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Ανάπτυξης, Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας Εργαζομένων
3. Τον κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Ελευθερίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Ηλεκτροφωτισμού, Υδρευσης και Καθαριότητας.
4. τον κ. ΜΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του Αντωνίου άμισθο Αντιδήμαρχο Γενικών καθηκόντων

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ που αναπληρώνει το Δήμαρχο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΜΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του Αντ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ.
Ε. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ο Δήμαρχος
ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ