Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση υπ/αριθμ ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

 

Ο Δήμος Ελαφονήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ελαφονήσου, που εδρεύει στην Ελαφόνησο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός

Θέσης

ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101Δήμος ΕλαφονήσουΕλαφόνησος Περιφερειακή Ενότητα ΛακωνίαςΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας εξωτερικών χώρων8 μήνες1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσηςΤίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4765/2021).

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΩΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 25η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

Δείτε περισσότερα :

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2]2023

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-2021