Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΤΗΛ.: 2734061238

Email: web@elafonisos.gov.gr

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1143

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 17-7-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, για τη μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Ελαφονήσου για κάλυψη αναγκών του Δήμου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

Το μίσθιο (ακίνητο) πρέπει να βρίσκεται εντός οικισμού και να έχει συνολική έκταση από 50 τμ έως 60 τμ.Το κόστος διαρρύθμισης για να καταστεί λειτουργικό για τους σκοπούς που ενοικιάζεται επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και την 8 Αυγούστου 2023 σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. 1142/2023 διακήρυξης (ΑΔΑ:97Λ6ΩΡ4-Ψ5Κ)

Οι προτάσεις ενδιαφέροντος υποβάλλονται σε φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Ελαφονήσου αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου σύμφωνα με το άρθρο 4 της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον Δήμο Ελαφονήσου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2734061238.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού αρχικού και επαναληπτικού, βαρύνουν αυτόν τον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισμός.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ

1143 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ