Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου άρθρου 37 του Ν. 3421/2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

                                                                                                                                                                                    Ελαφόνησος,    07/11/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ- Αρ. 1570

Θέμα: «Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου άρθρου 37 του Ν. 3421/2005».

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Το άρθρο 37 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  3. Το άρθρο 22 της υπ’ αριθ. Φ. 429.1/5/150045/2006 Απόφασης ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων», όπως ισχύει.
  4. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. (εσωτ.) 1568/07-11-2022 έγγραφο του Κ.Υ. Νεάπολης.
  5. Το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1016/49/183-α/14-110-2022 έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας.
  6. Το γεγονός ότι στον Δήμο Ελαφονήσου δεν εδρεύει φρουραρχείο.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Τη συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου του άρθρου 37 του Ν. 3421/2005, αποτελούμενη από:

  1. Την Δήμαρχο Ελαφονήσου κα Λιάρου Ευσταθία, που αναπληρώνεται νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Αρώνη Αντώνιο.
  2. Τον κ. Μειμέτη Στυλιανό, με βαθμό Αστυνόμου Β’, Διοικητή του Α.Τ. Βοιών, με αναπληρωτή του τον κ. Θωμόπουλο Αντώνιο, με βαθμό Υπαστυνόμου Α’ του Α.Τ. Βοιών.
  3. Τον κ. Σαραντίτη Ανδρέα, Επιμ. Α’ Γενικής Ιατρικής, με αναπληρωτή του την κα Πιντιρέκη Μαργαρίτα, Επιμ. Β’ Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. Νεάπολης Βοιών.

 

Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στον διαδικτυακό χώρο ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’, στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στον διαδικτυακό χώρο του Δήμου Ελαφονήσου.

 

Η Δήμαρχος

Ευσταθία Λιάρου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ- Αρ. 1570