Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»

Αρ. πρωτ.: 1603

Ελαφόνησος, 15/11/2022

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»

 

Η Δήμαρχος Ελαφονήσου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ».
CPV: 37535200-9, 31527200-8.

Εκτιμώμενη αξία: 104.838,00€ προ Φ.Π.Α. (24%)

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές -Προσφορές υποβάλλονται για  το σύνολο της προμήθειας.
Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, του Υπουργείου Εσωτερικών  με Κ.Α. τρέχοντος προϋπ/σμου (έξοδα) 69.7135.01

Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ελαφονήσου
Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό : όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Σύμβασης.
Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού : 175824
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 05/12/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 π.μ.
Εγγύηση Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (1%) επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού χιλίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (1.048,38€).

Χρόνος ισχύος των προσφορών: είναι για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 09/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης).

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ