Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ναυαγοσωστική κάλυψη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ                                       

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  545

 16/04/2022 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

 

Προκηρύσσει   ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης  539/15-04-2022  για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: « Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ελαφονήσου έτους 2022» με κριτήριο κατακύρωσης  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής σύμφωνα με την με αρ. 43/2022 ΜΕΛΕΤΗ  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  159.692,65 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός πλέον ΦΠΑ: 128.784,40 €  ΦΠΑ: 30.908,25 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από 1/6/2022 έως 30/09/2022 (διάρκεια τέσσερις μήνες)

 

Αναθέτουσα αρχή:  ∆ΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α Α΄Βαθμού.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ,  Ταχ.Κωδ.:23053, Τηλ.: 2734061238

E-mail: web@elafonisos.gov.gr, Ιστοσελίδα: www.elafonisos.gov.gr, Κωδικός NUTS:  EL 653

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,

συνεταιρισμοί, ενώσεις  προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και

κοινοπραξίες προμηθευτών.

 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο τοις εκατό ) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι   ποσό δύο χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (2.575,69€).

 

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,

 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣΣυστημικός Αριθμός:   159067ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ15/04/2022ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ15/04/2022ΤΡΙΤΗ03/05/202215:00

 

Χρόνος ισχύος προσφορών: (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δημοσιεύσεις: Η διακήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Διαύγεια, η περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στο Διαύγεια και θα δημοσιευθεί σε μία (1) εφημερίδα του Νομού.

Τα έξοδα δημοσιεύσεων του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ

 

Έγγραφα Διαγωνισμού