Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Περίληψη Διακήρυξης : «Ανάπλαση – Εξωραϊσμός Οδών εντός οικισμού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

                                                                                                                                  Ελαφόνησος 20-04-2022

Α.Π: 556

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  ΔΙ Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

Ο Δήμος Ελαφονήσου

διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου :

«Ανάπλαση – Εξωραϊσμός Οδών εντός οικισμού»

 (CPV  : 45233120-6)

  • Εκτιμώμενης αξίας 099,91 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

-Ο Προϋπολογισμός της μελέτης του έργου αναλύεται ως εξής :

– Δαπάνη Εργασιών : 30.962,46€

– Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) : 5.573,24€

-Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 5.480,36€

– Φ.Π.Α. 24% : 10.083,85€

Γενικό Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%): 52.099,91 €

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής:  www.elafonisos.gov.gr.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16 κατά το πρότυπο τεύχος  Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων .

Πληροφορίες : Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Αρώνης στο τηλέφωνο : 2734061238

Email: web@elafonisos.gov.gr

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/05/2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 17/05/2022 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας : ΕΡΓΩΝ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ή ενώσεις αυτών  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους  οκτακοσίων  σαράντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (840,32€) και με ισχύ τουλάχιστον 10 (μηνών) μηνών και τριάντα ημερών (30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την ημέρα περαίωσης του έργου.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Ο  προϋπολογισμός  της  παρούσας  μελέτης  ανέρχεται  στο  ποσό  των 52.099,91συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24% και θα χρηματοδοτηθεί από το ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

-Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

 

Το αποτέλεσμα της       δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι ο Δήμος  Ελαφονήσου, με το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την με αρ. πρωτ.:  555/19-04-2022 αναλυτική Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. : 25/2022 (ΑΔΑ: ΡΕΔ6ΩΡ4-ΘΨΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

  

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ

Έγγραφα διαγωνισμού