Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΤΗΛ.: 2734061238

Email: web@elafonisos.gov.gr

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  1849

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  16/12/2021

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

 

Προκηρύσσει   ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης  1840/13-12-2021  για την προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3»   με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά) σύμφωνα με την  υπ. Αριθμ. Πρωτ. 156/21-10-2020  με αρ. 156/2020 ΜΕΛΕΤΗ  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός πλέον ΦΠΑ: 120.967,74 €  ΦΠΑ: 29.032,26 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε (6) έξι μήνες από  την υπογραφή της σύμβασης

 

Αναθέτουσα αρχή:  ∆ΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α Α΄Βαθμού.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ,  Ταχ.Κωδ.:23053, Τηλ.: 2734061238

E-mail: web@elafonisos.gov.gr, Ιστοσελίδα: www.elafonisos.gov.gr, Κωδικός NUTS:  EL 653

Χρόνος  διάρκειας   της προμήθειας : (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,

συνεταιρισμοί, ενώσεις  προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και

κοινοπραξίες προμηθευτών.

 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο τοις εκατό ) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι   ποσό δύο χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (2.419,35 €).

 

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,

 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του ΕΣΗΔΗΣ

Συστημικός Αριθμός:   

146125

 

 

Τρίτη

14/12/2021

Τρίτη

14/12/2021

 

Παρασκευή

10/01/2022

ΩΡΑ 17:00 μ.μ

 

Χρόνος ισχύος προσφορών: (8) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δημοσιεύσεις: Η διακήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Διαύγεια, η περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στο Διαύγεια και θα δημοσιευθεί σε μία (1) εφημερίδα του Νομού Λακωνίας.

Τα έξοδα δημοσιεύσεων του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ

 

Συννημένα έγγραφα : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ