Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια ενός (1) αυτοκινούμενου πλυντηρίου πεζοδρομίου-οδοστρώματος»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΤΗΛ.: 2734061238

Email: web@elafonisos.gov.gr

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  1850

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   16/12/2021

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προκηρύσσει   ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αριθ. πρωτ. Διακήρυξης  1841/13-12-2021  για την προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια ενός (1) αυτοκινούμενου πλυντηρίου πεζοδρομίων – οδοστρώματος»   με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής σύμφωνα με την  υπ. Αριθμ. Πρωτ. 121/06-09-2021 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μονεμβασίας.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός πλέον ΦΠΑ: 60.000,00 €  ΦΠΑ: 24.400,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε (6) έξι μήνες από  την υπογραφή της σύμβασης

 

Αναθέτουσα αρχή:  ∆ΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α Α΄Βαθμού.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ,  Ταχ.Κωδ.:23053, Τηλ.: 2734061238

E-mail: web@elafonisos.gov.gr, Ιστοσελίδα: www.elafonisos.gov.gr, Κωδικός NUTS:  EL 653

Χρόνος  διάρκειας   της προμήθειας : (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,

συνεταιρισμοί, ενώσεις  προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και

κοινοπραξίες προμηθευτών.

 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο τοις εκατό ) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι   ποσό χιλίων διακοσίων (1.200,00€) ευρώ .

 

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,

 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του ΕΣΗΔΗΣ

Συστημικός Αριθμός:   

146126

 

 

Τρίτη

14/12/2021

Τρίτη

14/12/2021

.

 

Παρασκευή

10/01/2022

ΩΡΑ 17:00 μ.μ

 

Χρόνος ισχύος προσφορών: (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δημοσιεύσεις: Η διακήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Διαύγεια, η περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στο Διαύγεια και θα δημοσιευθεί σε μία (1) εφημερίδα του Νομού Λακωνίας.

Τα έξοδα δημοσιεύσεων του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ορθή επανάληψη)