Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.1.9
«Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 – «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Οονίά-19», είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας όσοι δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS, και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Η πιστοποίηση της άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης διενεργείται:

α) Για τα σκάφη που φέρουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας , μέσω των δεδομένων που έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί μέσω του ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας και τηρούνται στη βάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για το σκοπό αυτό θα αποστέλλεται από την ανωτέρω Υπηρεσία προς την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, κατάλογος αλιευτικών σκαφών τα οποία έχουν υποβάλει μηνύματα ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας , που ορίζουν ένα αλιευτικό ταξίδι, ήτοι μήνυμα απόπλου ή/και κατάπλου ή/και αλιευτικής δραστηριότητας (με ή χωρίς παραγωγή) ή/και παραμονής στη θάλασσα (τέλος ημέρας), για τουλάχιστον 120 διαφορετικές ημερολογιακές ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

β) Για τα σκάφη που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση, μέσω των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο θεωρημένο – μέχρι και 31/03/2021 για αλιευτικές δραστηριότητες μέχρι 31/12/2020 – από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, Ημερολόγιο Γέφυρας του σκάφους. Για το σκοπό αυτό, οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Λιμενική Αρχή το Ημερολόγιο Γέφυρας Σκάφους κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr . Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης, υπάρχει στη σελίδα: https://alieia.gr/proskliseis προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων αλιέων.