Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Ανάρτηση Δασικού Χάρτη στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του» και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων

Σύμφωνα με την 92061/31-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΠΛΟΡ1Φ-27Ε) , το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσεις Δασών της Π.Ε. Λακωνίας  αποφασίζει:

Τροποποιούμε την ως άνω (5) σχετική Απόφασή μας και παρατείνουμε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη, για έξι (6) μήνες από τη λήξη της, ήτοι μέχρι την 24-12-2021, ημέρα Παρασκευή.

Αντιστοίχως για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία, παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) μέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 13-1-2022 ημέρα Πέμπτη.