Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ελαφονήσου έτους 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ελαφόνησος, 7/5/2021

Αριθμ. Πρωτ : 752

Η Δήμαρχος Ελαφονήσου

Διακηρύσσει

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής

για την Δημόσια Σύμβαση Υπηρεσίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ελαφονήσου έτους 2021» (CPV:92332000-7)

Η Εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης είναι: 159.692,65 ΕΥΡΩ, με Φ.Π.Α. 24%.

Η δαπάνη βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών έτους 2021 του Δήμου Ελαφονήσου με ΚΑ: 70.6262.03

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι από 01 ΙΟΥΝΙΟΥ -30 Σεπτεμβρίου 2021

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. συστημικός αριθμός 124988) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 7/05/21 και ώρα 13:00μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στις 21/05/2021 και ώρα 10:00μ.μ..

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των € 2.575,69

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: www.elafonisos.gov.gr.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η Δήμαρχος

Ευσταθία Λιάρου

Επισυναπτόμενα :

736 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ

752 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ