Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’αριθμ 35730/26-02-2021 ( ΑΔΑ:6ΧΒ3ΟΡ1Φ-ΦΧΡ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Δασών Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων) αποφασίστηκε η ανάρτηση του δασικού χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 12η Μαρτίου 2021 με καταληκτική ημερομηνία την 24η Ιουνίου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 14η Ιουλίου 2021.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής. Οι αντιρρήσεις αφορούν μόνον την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Εκ του Δήμου Ελαφονήσου