Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

                                                                                                                                                                                         Ελαφόνησος,    07/05/2020

Αριθμ. Πρωτ :   568

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η Δήμαρχος Ελαφονήσου

Έχοντας υπόψη :

  1. Την από 11/03/2020 (ΦΕΚ 55 Α/11-03-2020)ΠΝΠ με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοΐού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της

διάδοσής του».

  1. Το άρθρο 24 παρ.2 της ΠΝΠ ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

3.Το άρθρο 37 παρ.1 της ΠΝΠ ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί

και ισχύουν.

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και

ισχύουν.

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007) και της περ. ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009).
  2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20/2020 (ΑΔΑ:ΩΤΩΔΩΡ4-8ΩΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Ελαφονήσου περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών

αναγκών.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Ελαφονήσου Ν. Λακωνίας σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/ΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΔΙΑΡΚΕΙΑΣΥΜΒΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
1ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α/ΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα

(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997)

 

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεις.

  1. Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα και να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στο ιό του κορωνοϊού COVID-19.

4.Προηγούνται οι έχοντες εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3.Υπεύθυνη δήλωση ότι : α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07.β) δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο. γ) δεν έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα και  δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στο ιό του κορωνοϊού COVID-19.

4.Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

 

Ανάρτηση της Ανακοίνωσης

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Ελαφονήσου, στην ιστοσελίδα του δήμου (www.elafonisos.gr) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν στα γραφεία του Δήμου Ελαφονήσου, από Παρασκευή 08.05.2020 έως και την Τρίτη 12.05.2020, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας προκειμένου να καθορισθεί ραντεβού για την παραλαβή, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση web@elafonisos.gov.gr.

Η Δήμαρχος

Ευσταθία Λιάρου