Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: “Λήψη μέτρων του Δήμου Ελαφονήσου για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19”

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ελαφόνησος,    16/03/2020

            Αριθμ. Πρωτ :  368

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: “Λήψη μέτρων του Δήμου Ελαφονήσου για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19”

Η Δήμαρχος Ελαφονήσου

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/018 τ.Α΄ ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

δ) Την από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

ε) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών

στ) Την ανάγκη λήψης μέτρων του Δήμου Ελαφονήσου για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό, και τον περιορισμό της διάδοσής του.

Α π ο φ α σ ί ζ ει

Στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 και των διατάξεων της από  11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ελαφονήσου χωρίς υποδοχή κοινού από την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί και θα εκδοθεί εκ νέου σχετική απόφαση.

 

Η Δήμαρχος

Ευσταθία Λιάρου