Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Γνωστοποίηση πρόσκλησης για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού ή συναφών ειδικοτήτων ως Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ελαφόνησος  17 ΦΕΒ.2020

Αριθ.Πρωτ. 202

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δήμαρχος Ελαφονήσου έχοντας υπόψη

– Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 ( ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) όπως ισχύει.

– Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007)  όπως ισχύουν,όπως  τροποποιήθηκε με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  213  του  ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) αναφορικά με τον αριθμό των Ειδικών Συνεργατών κ.λ.π.

– Τα διαλαμβανόμενα στην εγκ. 55/74802/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ

– Την ΑΠ:88/27-1-2020 και 89/27-1-2020 Βεβαίωσεις Οικονομικής Υπηρεσίας περί εξασφάλισης πίστωσης που θα βαρύνει τους ΚΑ 00.6031.01

και  ΚΑ  00.6053.01 αντίστοιχα του προϋπολογισμού του Δήμου Ελαφονήσου οικ. Έτους 2020.

– Το γεγονός ότι στο Δήμο Ελαφονήσου υπηρετεί ένας -1- Ειδικός Σύμβουλος .

– Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα τεχνικά τα οποία απαιτούν την παροχή υπηρεσιών από άτομο με αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία ιδιαίτερα σε θέματα δημοσίων συμβάσεων κυρίως για έργα και μελέτες ΟΤΑ, χρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΠΔΕ και ΕΣΠΑ.

Ανακοινώνει

Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας θέσης ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού ή συναφών ειδικοτήτων ως Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέματα Τεχνικού χαρακτήρα και ειδικά σε θέματα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΠΔΕ και ΕΣΠΑ , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ για την παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει:

Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( άρθρο 12 του Ν.3584/2007)-Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος) άρθρο 13 του Ν.3584/2007).-Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ( άρθρο 15 του Ν.3584/2007)-Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)-Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους ( άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( ΠΕ ή ΤΕ) τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ή συναφών ειδικοτήτων, της ημεδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998,

Γ) Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση και εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα για θέματα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης και σύνταξης Τεχνικών εκθέσεων, μελετών και δελτίων έργων ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ τουλάχιστον τριών (3)  ετών και σε θέματα αναζήτησης και διερεύνησης σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ) Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

Α. Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2 )

Β. Γνώση χρήσης Η.Υ.

Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασία συνέντευξης.

Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018. Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου στη ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ελαφονήσου-Ελαφόνησος -Τ.Κ. 23053, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφίου-
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  3.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής –ταυτότητας-
  4. Επικυρωμένους τίτλους σπουδών / πτυχίων της αλλοδαπής-
  5. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών / πτυχίων της ημεδαπής-
  6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007-
  7. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη, ως ανωτέρω, επαγγελματική εμπειρία-
  8. Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών–
  9. Βεβαιώσεις κατάρτισης στην πληροφορική (χρήση Η.Υ).

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η πλήρωση της παραπάνω θέσης θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί σε Φύλλο Εφημερίδας της κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθρου 163 του Ν. 3584/2007).

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο Ειδικής Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Δημοτική Περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου Ελαφονήσου (τηλ. 27340  61238) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα του Νομού , να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ .

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ