Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
∆ΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Σύμφωνα με την 201535/12-9-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΑΥ9ΟΡ1Φ-6Ν9), απαγορεύεται η άσκηση θήρας όλων την θηρεύσιµων ειδών για τρία (3) έτη, ήτοι από την δηµοσίευση της παρούσας στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µέχρι την 01-10-2022, στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας της νήσου Ελαφονήσου, ∆ήµου Ελαφονήσου της Π.Ε. Λακωνίας, η οποία καταλαµβάνει επιφάνεια 18.017 στρεµµάτων και οριοθετείται περιµετρικά από θάλασσα.

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις, ενώ τα µέσα µε τα οποία ασκείται η παράνοµη θήρα κατάσχονται και δηµεύονται.