Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Ορισμός Αντιδημάρχων – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

                                                                                                                                             Ελαφόνησος,    06/09/2019

 

 

Θέμα:  Ορισμός Αντιδημάρχων – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αρ. 1153/2019

Η Δήμαρχος Ελαφονήσου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από τηνπαρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμότων Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’134).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.”Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
  5. Το γεγονός ότι στον Δήμο Ελαφονήσου υφίσταται μία (1) Δημοτική Ενότητα.
  6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
  7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελαφονήσου.
  8. Την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Ελαφονήσου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ελαφονήσου και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.4555/2018, με θητεία από 6 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

  1. Τον κ. Αρώνη Αντώνιο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα:

α) Ηλεκτροφωτισμού, β) Ύδρευσης, γ) Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας, δ) Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων.

  1. Την κ. Κοντραφούρη Χρυσούλα και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα:

α) Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας Εργαζομένων, γ) Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Τοπικής Ανάπτυξης, δ) Τύπου και Επικοινωνίας.

Β. Σε όλους τους Αντιδημάρχους, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των πολιτικών γάμων.

Γ. Όλοι οι  Αντιδήμαρχοι προβαίνουν στη θεώρηση υπογραφών, αντιγράφων κλπ των προσερχόμενων πολιτών. Εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες του Δήμου Ελαφονήσου.

Δ. Απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, ως ορίζει το άρθρο 61 παρ. 3 του Ν.3852/2010 για τα

θέματα αρμοδιότητάς τους.

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί η Δήμαρχος.

ΣΤ. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αρώνης Αντώνιος, ενώ όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κ. Κοντραφούρη Χρυσούλα.

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Η Δήμαρχος

Λιάρου Ευσταθία