Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ προϋπολογισμού 74.000,00
με τον ΦΠΑ (24%) ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου και 117 του Ν. 4412/2016,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ