Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΑΕ 055”

Ο Δήμος Ελαφονήσου, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Πρόγραμμα αντιμετώπισης του φαινομένου της λειψυδρίας- ΣΑΕ 055 » , με προϋπολογισμό
32.257,79 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ).
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Δημαρχείο του Δήμου Ελαφονήσου μέχρι τις 30/3/2017, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/4/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ 2 α του Ν4412/2016 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν4412/2016.

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
3.1. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία
ΛΙΜΕΝΙΚΑ και Α1 και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων κατέχοντας πιστοποιητικά για έργα στην κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΑ
και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ανάλογης δυναμικότητας.
3.2. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
3.3. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

4. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί

5. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 90 ημερολογιακές ημέρες.

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2734061238 , Fax επικοινωνίας 2734061338 .

 

Έντυπα Διαγωνισμού

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ανάθεση του έργου «Πρόγραμμα αντιμετώπισης του φαινομένου της λειψυδρίας- ΣΑΕ 055 »
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΑΕ 055
  3. Μελέτη
  4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)