Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Απόφαση Δήμαρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχου

Ο Δήμαρχος ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ’ αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010» όπως ισχύει.

53. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ελαφονήσου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθεί ένας Αντιδήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει την Δημοτικό Σύμβουλο ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ως Αντιδήμαρχο Ελαφονήσου για το διάστημα 5-3-2017 μέχρι 31-08-2019

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του θα ασκεί η Αντιδήμαρχος.

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ