Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ

Ο Δήμος Ελαφονήσου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια ημιφορτηγού αυτοκινήτου, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 27.954,99 ευρώ.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. 11389/93.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Ελαφονήσου (Ελαφόνησος Λακωνίας) την 15-3-2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 ως 11:00 (λήξη αποδοχής προσφορών). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα έναρξης του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου. Επίσης τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα άμεσα και προς χρήση, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελαφονήσου στη διεύθυνση: http://www.elafonisos.gov.gr

Πληροφορίες: τηλ: 27340-61238 – Fax: 27340-61338 – Δήμος Ελαφονήσου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΣ

 

Έντυπα Διαγωνισμού

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
  3. ΜΕΛΕΤΗ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡ. 79 Ν.4412-16