Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Διακήρυξη για την προμήθεια ημιφορτηγού αυτοκινήτου

Ο Δήμος Ελαφονήσου διακηρύσσει δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ημιφορτηγού αυτοκινήτου, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23.999,99 ευρώ.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. 11389/93.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Ελαφονήσου (Ελαφόνησος Λακωνίας) την 17-9-2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 ως 11:00 (λήξη αποδοχής προσφορών).

Επίσης οι προσφορές δύναται να κατατεθούν στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα 16-9-2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου. Επίσης τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα άμεσα και προς χρήση, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελαφονήσου στη διεύθυνση: http://www.elafonisos.gov.gr

Πληροφορίες: τηλ: 27340-61238 – Fax: 27340-61338 – Δήμος Ελαφονήσου

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού