Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Επαναπροκύρηξη θέσης πτυχιούχου φυσικής αγωγής στο Δήμο Ελαφονήσου

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που συνυπέγραψε ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού, εγκρίθηκε η κατάληψη θέσεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής στους ΟΤΑ, καθώς και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΦΕΚ Β2613).

Η παραπάνω ΚΥΑ εγκρίνει μία (1) θέση πτυχιούχου φυσικής αγωγής στο Δήμο Ελαφονήσου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Τα κριτήρια της πρόσληψης ορίζονται από το οργανωτικό πλαίσιο των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», όπως αναφέρονται στο υπ’ αριθμό ΦΕΚ 2527, τεύχος Β’.

Οι ενδιαφερόμενοι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) που επιθυμούν να απασχοληθούν στο Πρόγραμμα Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο) του Δήμου Ελαφονήσου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από :

(1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
(3) Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
(4) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
(6) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
(7) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
(8) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014. Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στο Δήμο, στη διεύθυνση: Δήμος Ελαφονήσου, Ελαφόνησος, ΤΚ 23053

Κριτήρια Επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων:
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση
των Π.Α.γ.Ο., ο Δήμος Ελαφονήσου δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αντιδήμαρχο κ. Αρώνη Μαρία στο τηλ. 27340-61369