Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Την 12η  του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και 09:30π.μ. έως 10 :00μ.μ. στο Δημαρχείο Ελαφονήσου και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά Μέσης Τιμής Λιανικής Πώλησης των υγρών καυσίμων που θα ισχύει κατά την ημέρα χορήγησής τους και όπως αυτές προσδιορίζονται από   τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων 2013» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.000 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%, όπως αυτά περιγράφονται στης 7/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   με την οποία και εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα σε σχέση με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το Ν.3463/06 «Δημοτικός & Κοινοτικός κώδικας»

Τα έξοδα δημοσίευσης της περιλήψεως της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την χορήγηση των τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο  τηλέφωνο  27340 61238 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.