Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Στρατηγικός Σχεδιασμός

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ελαφονήσου , αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2012-2014, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τριετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταρτίζεται σε δύο φάσεις:
Στην Α΄Φάση γίνεται περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς επίσης παρουσιάζεται και η στρατηγική του Δήμου και οι αναπτυξιακές του προτεραιότητες. Πιο αναλυτικά στην Α΄Φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου και των Νομικών προσώπων του, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους καθώς και η βασική τους οργανωτική δομή.
Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για τη περιοχή του Δήμου και προσδιορίζεται η στρατηγική του, δηλαδή οι γενικοί στόχοι προκειμένου να πετύχει το όραμα του. Επίσης προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Στην Β΄Φάση πραγματοποιείται ο Επιχειρησιακός και ο Οικονομικός Προγραμματισμός του Δήμου. Οι άξονες και τα μέτρα του Προγράμματος εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία θα υλοποιηθούν στη βάση συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού. Η κατ΄έτος εξειδίκευση και ο λεπτομερής προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και ο οικονομικός τους προγραμματισμός, συνιστούν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης.

Να σημειωθεί ότι  πρόκειται για την πρώτη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της περιφέρειας της Ελαφονήσου από τοπική αρχή και την πρώτη ενέργεια ανάπτυξης εξειδικευμένης στρατηγικής βασισμένης στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, στις προοπτικές και τη δυναμική της περιοχής του Δήμου Ελαφονήσου. Αναφορικά με την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης σημειώνεται ότι σε κάθε τομέα συγκεκριμενοποιείται η ακριβής περίοδος η οποία περιγράφεται, προκειμένου να είναι εφικτή η δυνατότητα σύγκρισης στοιχειών και αξιολόγησης της προόδου.

Στo παρακάτω αρχείο αναφέρονται οι Άξονες και περιγράφονται ενδεικτικά τομείς μέσα από τους οποίους θα υλοποιηθεί το όραμα της Δημοτικής αρχής για την περιοχή και την κοινωνία της Ελαφονήσου μελλοντικά. Στόχος της Δημοτικής αρχής για την περίοδο 2011-2014 είναι η διαμόρφωση ώριμων και ευνοϊκών συνθηκών κατάλληλων για την υλοποίηση του οράματος του Δήμου Ελαφονήσου.

Το κείμενο της Α΄ Φάσης Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού συζητήθηκε και ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Τετάρτη 17-10-12 και από σήμερα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για δύο εβδομάδες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Φορείς και πολίτες καλούνται και μπορούν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τις εισηγήσεις τους, αναφορικά με το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-14) του Δήμου Ελαφονήσου στην ηλεκτρονική διεύθυνση webelafonisos.gov.gr ή στα γραφεία του Δήμου κατά την περίοδο της δημόσιας διαβούλευσης Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο, κατόπιν αξιολόγησης από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κατεβάστε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού κάνοντας κλικ εδώ

Κατεβάστε το συνοδευόμενο Ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ εδώ