Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Ανακοίνωση για την Υποβολή Αιτήσεων Πρόσληψης στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Νομό Λακωνίας

Ανακοίνωση για την Υποβολή Αιτήσεων Πρόσληψης στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Πρόκειται για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μηνών), συνολικά 200 ατόμων σε όλη τη Λακωνία.

Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί από 14/07/2012 έως 23/07/2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300 Κρανίδι Αργολίδας, απευθύνοντάς την στη «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Για την ΠΕ Λακωνίας) υπόψιν κ. Νατάσα Οικονόμου (τηλ. επικοινωνίας: 213-0009396).

Δείτε αναλυτικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ