Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Διαγωνισμοί & Προκηρύξεις

Στην ενότητα αυτή αναρτούνται διαγωνισμοί προμηθειών/έργων και προκηρύξεις θέσεων εργασίας στο Δήμο Ελαφονήσου.

22 Οκτωβρίου 2013

Με την ΚΥΑ 25583/20-9/2013 όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2613/Β/16-10-2013 εγκρίνεται μια (1) θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) στο Δήμο Ελαφονήσου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στο Πρόγραμμα Άθληση για Όλους του Δήμου Ελαφονήσου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη διεύθυνση: Δήμος Ελαφονήσου, Ελαφόνησος, ΤΚ 23053, ως την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013.

Τα κριτήρια της πρόσληψης ορίζονται από το οργανωτικό πλαίσιο των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», όπως αναφέρονται στο υπ’ αριθμό ΦΕΚ 2527, τεύχος Β’.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αντιδήμαρχο κ. Αρώνη Μαρία στο τηλ. 27340-61369

29 Ιουλίου 2013

Ο Δήμος Ελαφονήσου διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ» του Δήμου Ελαφονήσου, Προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013  και ώρα 10.00  στο Δημοτικό κατάστημα Ελαφονήσου.

Περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη διακήρυξη δημοπρασίας.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο 462 Φύλλο του Τεύχους Διακυρήξεων Δημοσίων Συμβάσεων

 

6 Ιουνίου 2013

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για εκμίσθωση χώρων αιγιαλών του Δήμου Ελαφονήσου 

Τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 στις 11:00 έως 12:00 , στο Δημοτικό Κατάστημα Ελαφονήσου, θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία με τη διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού, για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού και χρήση αυτών για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

Σε περίπτωση άγονου αποτελέσματος η διαδικασία θα επαναληφθεί  την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 στις 11:00 έως 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη  διακήρυξη δημοπρασίας.

 

7 Φεβρουαρίου 2013 

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Υγρών Καυσίμων έτους 2013

Την 12η  του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και 09:30π.μ. έως 10 :00μ.μ. στο Δημαρχείο Ελαφονήσου και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός … αναλυτικά

30 Ιανουαρίου 2012

Πρόσκληση για μετατάξεις

Ο Δήμος Ελαφονήσου επιθυμεί να καλύψει μία (1) κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού μόνιμου προσωπικού, μία (1) κενή οργανική θέση κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση της Οικονομικής-Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και μία (1) κενή οργανική θέση κλάδου ΥΕ Εργατών μόνιμου προσωπικού, με την διαδικασία μετάταξης από άλλο ΟΤΑ ή Δημόσια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3584/2007. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου Ελαφονήσου, Ελαφόνησος Λακωνίας 23053, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος: κα Φρ. Τζερεφού, τηλ: 27340-61238 αναλυτικά

1 Φεβρουαρίου 2012

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη με κύριο αντικείμενο τη διαχείριση των προς ένταξη φακέλων-σχεδίων στα χρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου Ελαφονήσου, Ελαφόνησος Λακωνίας 23053, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος: κα Φρ. Τζερεφού, τηλ: 27340-61238 αναλυτικά

12 Μαρτίου 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

3 Απριλίου 2012

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας – Ανακοίνωση Πρόσληψης 15 ατόμων