Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο του Κανονισμού

Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει τα σχετικά με την ύδρευση δικαιώματα καθώς και τις υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Νομικό πλαίσιο

Ο Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και των άρθρων 72,73 και 76 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

Στις Διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις :

 1. Του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006.
 2. Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
 3. Του Άρθρου 29 του Α.Ν. 344/1968, «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
 4. Του άρθρου 11 του Ν.Δ. 318/1969, «Περί βεβαίωσης και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων » και του Π.Δ. 923/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/5-15/6/2959 Β.Δ.».
 5. Των Υγειονομικών Διατάξεων με αριθμούς α) Γ3α/761/68 και Γ4/1722/74 « Περί ποιότητας του πόσιμου ύδατος » β) 5673/4-12-57 « Περί απολυμάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων » και γ)Υ Γ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.67322/17 (ΦΕΚ 3282 Β/19-09-2017)

   

  ΑΡΘΡΟ 3ο

Της υπηρεσίας ύδρευσης προΐσταται ο Αντιδήμαρχος που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ιδιοκτησία δικτύου ύδρευσης

1. Ο Δήμος Ελαφονήσου έχει στην κυριότητα του τα δίκτυα ύδρευσης, τις μονάδες επεξεργασίας νερού, τις δεξαμενές αποθήκευσης, τις γεωτρήσεις , τα αντλιοστάσια και είναι αρμόδιος για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης.

2. Οι σωλήνες υδρεύσεως που τοποθετούνται με δαπάνη του υδρολήπτη από τον κεντρικό αγωγό μέχρι το υδρόμετρο, περιέχονται κατά κυριότητα στο Δήμο, ο οποίος μπορεί από αυτούς να υδροδοτήσει και άλλους υδρολήπτες χωρίς καμία αποζημίωση αυτού ή αυτών που τοποθέτησαν τον αγωγό.(Τα Τμήματα των σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανομής με τα οικόπεδα ή τις οικοδομές των καταναλωτών ανήκουν στην ιδιοκτησία των τελευταίων).

ΑΡΘΡΟ 5ο

Υδροδότηση καταναλωτών

1. Ο Δήμος παρέχει νερό μόνο για ύδρευση.

2. Ο Δήμος παρέχει νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Ο Δήμος Ελαφονήσου δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση.

3. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αγωγοί ύδρευσης

Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής. Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται μόνο από τους αγωγούς διανομής. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς διανομής είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγών διανομής, όπου είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση του Δήμου. Οι αγωγοί τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και έχουν ελάχιστη διάμετρο Φ.63.

Στα υφιστάμενα παλαιά δίκτυα οι αγωγοί με διάμετρο μικρότερη των 63 χιλ. Συντηρούνται από το Δήμο. Δεν θεωρούνται όμως τμήμα του δικτύου διανομής και δεν χορηγούνται από αυτούς νέες παροχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν όσα αναφέρονται παρακάτω σχετικά με την περιπτώση που δεν διέρχεται αγωγός μπροστά από το προς υδροδότηση ακίνητο.

Παρεκκλίσεις από τα παραπάνω γίνονται με απόφαση του Δημάρχου.

Προεκτάσεις αγωγών

1. Οι προεκτάσεις για την ύδρευση ακινήτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και μόνο σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Σε ενάντια περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι αναθέτουν σε αρμόδιο μηχανικό τη σύνταξη οριζοντιογραφικής και υψομετρικής μελέτης του δρόμου ή των δρόμων που τους ενδιαφέρουν, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εφ όσον υπάρχουν κρασπεδόρειθρα ανωμαλίες του οδοστρώματος μικρότερες των 30 εκ. Δεν αποτελούν εμπόδιο για την τοποθέτηση αγωγού.

2. Στις περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίων η απαιτούμενη προέκταση πραγματοποιείται σε όσο μήνις είναι δυνατό και οι παροχές τοποθετούνται στο τέρμα της σε απόσταση κατ΄ εξαίρεση μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) μέτρα, από την κοντινότερη πλευρά του ακινήτου. Εμπόδιο θεωρείται και η περίπτωση κατά την οποία δεν συντρέχουν όσα αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.

3. Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισμού (Βιομηχανίες και κοινωφελή ιδρύματα) είναι δυνατή, στην περίπτωση ύπαρξης εμποδίων, κατ΄ εξαίρεση και μετά από έγκριση του Δήμου, η τοποθέτηση ειδικής παροχής σε απόσταση, μακριά από το υδρευόμενο ακίνητο.

Δαπάνη Προέκτασης

1.Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται προέκταση του δικτύου, εντός και εκτός σχεδίου, η εργασία εκτελείται απολογιστικά ή με εργολάβο από το Δήμο και η δαπάνη κατανέμεται ισομερώς και ανάλογα με το μέγεθος της παροχής, στους εξυπηρετούμενους υδρολήπτες. Η είσπραξη της δαπάνης γίνεται απ’ ευθείας ή με χρέωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί μέρος της δαπάνης να καταβληθεί από το Δήμο. Είναι δυνατόν επίσης ο Δήμος να απαιτήσει από τους εξυπηρετούμενους από την επέκταση να εκτελέσουν μέρος των εργασιών. Σε όλες τις περιπτώσεις ο Δήμος μπορεί να ζητήσει την προκαταβολή ενός ποσού, καθοριζόμενο και εγκεκριμένο από τον Δήμαρχο. Το τμήμα του αγωγού, που τοποθετείται με τους παραπάνω τρόπους, περιέχεται στην κυριότητα του Δήμου, που έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει και για την ύδρευση και άλλων ακινήτων.

2.Επέκταση δικτύου ύδρευσης σε καμία περίπτωση δε γίνεται μόνο με δαπάνη του Δήμου εκτός και αν πρόκειται να υδροδοτηθεί αναγνωρισμένος οικισμός.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Παροχές

Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με τον αγωγό διανομής της Υπηρεσίας Ύδρευσης και ονομάζεται παροχή. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευσης άλλου ακινήτου έστω και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες και σε ηλεκτρονικά αρχεία (μία για κάθε παροχή). Ιδιαίτερη καταχώρηση γίνεται για τον κάθε υδρολήπτη της παροχής. Με βάση τις παραπάνω καρτέλες και για κάθε παροχή εκδίδεται από τη μηχανογράφηση ατομικός λογαριασμός ύδρευσης που αποστέλλεται στους υδρολήπτες προκειμένου να καταβάλλουν την οφειλή στην Ταμειακή Υπηρεσία. Μέχρι την ολοκλήρωση της μηχανογράφησης των λογαριασμών της Υπηρεσίας Ύδρευσης, θα καταρτίζονται οι χρηματικοί κατάλογοι σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η είσπραξη κάθε είδους οφειλών προς την Υπηρεσία Ύδρευσης.

Οι παροχές διακρίνονται σε:

1. Κοινές Παροχές ύδρευσης με διάμετρο 1/2΄΄που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις. (είναι 1/2 ή 1 1/2?)

2. Ειδικές παροχές ύδρευσης με διάμετρο μεγαλύτερη των 1/2΄΄ που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, στρατιωτικές μονάδες,

3. Πυροσβεστικές διαμέτρου Φ.63 και άνω που χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευσης, η δε σύνδεση της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού. Κάθε ιδιωτική πυροσβετική παροχή έχει το δικό της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό χωρίς να επιτρέπεται απ΄ αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.

4. Εργοταξιακές Παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής κτιρίων. Για την τοποθέτηση των παροχών αυτών απαιτείται η υποβολή των προβλεπόμενων στο άρθρο του παρόντος Κανονισμού δικαιολογητικών. Οι εργοταξιακές παροχές μετά την οικονομική τακτοποίηση του ιδιοκτήτη είναι προσωρινές , έχουν διάρκεια δύο ετών και τοποθετούνται προς αποκλειστική εξυπηρέτηση του εργοταξίου. Απαγορεύεται δε και αποτελεί κλοπή νερού, επιβαλλόμενου και προστίμου μέχρι πεντακοσίων (500,00) ευρώ μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κάθε άλλη χρήση τους. Επίσης απαγορεύεται, αποτελεί κλοπή νερού και επιβάλλεται και πρόστιμο μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τριακοσίων (300,00) ευρώ σε βάρος του υδρολήπτη, η χορήγηση νερού από κοινή παροχή νερού για την εξυπηρέτηση του εργοταξίου. Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει στο Δήμο τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μετατρέψει την υδροδότηση του σε κοινή ή ειδική παροχή. Η υδροδότηση Αν διαπιστωθεί ότι ακίνητο υδροδοτείται με εργοταξιακή παροχή μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών του εργασιών, ο Δήμος μπορεί να διακόψει άμεσα την παροχή νερού και να επιβάλει πρόστιμο που ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Τρόπος σύνδεσης παροχών

1. Οι απλές παροχές αποτελούνται από σωλήνα πολυαιθυλενίου διαμέτρου 1/2΄΄ και συνδέονται με τους αγωγούς μέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρμοστικού (ρακόρ). Αντί για σωλήνα πολυαιθυλενίου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Δήμου να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από άλλο, κατάλληλο υλικό, βάσει των νεοτέρων τεχνικών εξελίξεων.

2. Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2) η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται Συλλέκτης (collector). Απαγορεύεται πάνω σε συλλέκτη (collector) που είναι σε χρήση να υπάρχουν κενές θέσεις εφ΄ όσον δεν έχουν πληρωθεί οι παροχές. Σε περίπτωση που υπάρχουν θα σφραγίζονται και εάν χρησιμοποιηθούν παράνομα, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με πεντακόσια ευρώ (500,00 €) ανά παροχή.

Θέση παροχών

α. Γενικά

1. Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα και κατακόρυφα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο του υδρομέτρου. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται σε ανοικτά προκήπια, κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, στοές κλπ, ή και στο πεζοδρόμιο μπροστά στην πρόσοψη του ακινήτου, εφ΄ όσον τούτο κριθεί σκόπιμο από το Δήμο. Η δε επιλογή της θέσης του φρεατίου γίνεται κατά την απόλυτη κρίση του Δήμου, και σύμφωνα με τους ορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας. Επίσης έχει το δικαίωμα σε αραιοκατοικημένες περιοχές, εκτός σχεδίου ή και εντός, όπου δεν έχει γίνει πράξη εφαρμογής, να μεταφέρει παροχές γειτονικών ακινήτων σε κοινό συλλέκτη (collector), εφ΄ όσον το κρίνει σκόπιμο. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τους υδρολήπτες των ακινήτων.

2. Οι παροχές πρέπει να βρίσκονται σε εμφανές και προσβάσιμο σημείο. Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μια θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. Σε περιπτώσεις διαμπερών ακινήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών στις προσόψεις επί των δύο παραλλήλων δρόμων και εφ΄ όσον υπάρχουν είσοδοι και προς τους δύο αυτούς δρόμους.

3. Κάθε πυροσβεστική παροχή συνδέεται απευθείας με τον αγωγό χωρίς να επιτρέπεται απ΄ αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.

β. Παροχές σε ακίνητα εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου

1.’Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου μπορούν να υδροδοτηθούν εφ΄ όσον προσκομιστούν στο Δήμο τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία και καταβληθούν τα απαιτούμενα ποσά.

2. Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά ο αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ή άλλη θέση που επιλέγεται από το Δήμο κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. Αν η η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος για ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής, τότε αυτή τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, η παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της θέση τα δε έξοδα βαρύνουν τον υδρολήπτη.

3. Η υπόδειξη της θέσης των παροχών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο ή αυτή καταβάλλεται από τον αιτούντα.

4. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, η παροχή μεταφέρεται με δαπάνες του υδρολήτπη, ύστερα από αίτησή του ή αυτεπάγγελτα από το Δήμο, στην οριστική της θέση. Ο υδρολήπτης ειδοποιείται, πέντε τουλάχιστον μέρες πριν τη μεταφορά και οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά της κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήτπη προκληθεί στέρηση νερού.

γ. Παροχές σε Ακίνητα εκτός Εγκεκριμένου Σχεδίου

1. Με κοινές παροχές μπορούν να υδρευθούν όσα ακίνητα εκτός σχεδίου βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Για την τοποθέτηση της παροχής είναι απαραίτητο να προσκομιστούν στο Δήμο τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

2. Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα κλπ) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή).

3. Παροχές ειδικής χρήσης δικαιούνται τα ακίνητα ειδικού προορισμού, χαρακτηριζόμενα σαν τέτοια με απόφαση του Δημάρχου. Η κατ΄ εξαίρεση παρά την ύπαρξη εμποδίων, ύδρευση των ακινήτων αυτών είναι δυνατή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον άρθρο 5 σχετικά με τις προεκτάσεις αγωγών.

4. Εφόσον δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή σε απόσταση μικρότερη ή ίση των διακοσίων πενήντα (250) μέτρων, γίνεται προέκταση του πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανομής, ώστε να γίνει τούτο εφικτό. Η επέκταση γίνεται με δαπάνη του αιτούντα υδρολήπτη. Η ύπαρξη εμποδίων που αποκλείει την επέκταση ως τα προβλεπόμενα όρια βεβαιώνεται από το Δήμο.

Μεταφορές παροχών

1. Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ΄αυτό σύμφωνα με τα εκτιθέμενα παραπάνω, αν αυτό είναι εφικτό. Στην περίπτωση τοποθέτησης συλλέκτη (collector) για την υδροδότηση ακινήτου, οι υπάρχουσες παροχές μεταφέρονται υποχρεωτικά στον συλλέκτη (collector)με δαπάνες των υδρευόμενων απ΄ αυτές.

2. Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά από αυτό. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση απομόνωσης αγωγού λόγω προσβολής του από λύματα. Η μεταφορά γίνεται μετά από αίτηση και με δαπάνες του υδρολήπτη και με την υποχρέωση επαναφοράς, με δαπάνη του, της παροχής στην πρώτη θέση μόλις εκλείψει ο κίνδυνος μόλυνσης. Αν όμως αίτιος της μόλυνσης είναι ο ίδιος ο υδρευόμενος, αντί της μεταφοράς γίνεται διακοπή της υδροδότησης μέχρι την τακτοποίηση της ανωμαλίας. Ο υπαίτιος υδρολήπτης επιβαρύνεται της απομόνωσης και επανασύνδεσης του αγωγού.

3. Αν ένα ακίνητο υδρεύεται με δύο (2) παροχές και ζητηθεί και τρίτη τότε αλλάζει ο τρόπος σύνδεσης και τοποθετείται συλλέκτης (collector). Η μεταφορά των παλαιών παροχών στο σύστημα είναι υποχρεωτική για τους ήδη υδρευόμενους ενώ η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον αιτούντα τη νέα παροχή υδρολήπτη.

Ανυψώσεις – Καταβιβάσεις παροχών

1. Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη, η δαπάνη της ανύψωσης ή καταβίβασης βαρύνει τον υδρολήπτη.

2. Κάθε μεταφορά, μετατόπιση, ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής που κρίνεται αναγκαία από το Δήμο, είναι υποχρεωτική για τον υδρολήπτη, που βαρύνεται κατά τα παραπάνω με τα έξοδα εκτέλεσής της και υποχρεούται με ευθύνη και δαπάνη του να τακτοποιήσει ανάλογα την εσωτερική εγκατάσταση. Ο Δήμος δεν ευθύνεται αν λόγω αμελείας του προκληθεί διακοπή της υδροδότησης.

Μετατοπίσεις παροχών

1. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μεταφέρει παροχή που κατά την κρίση του έχει εκτεθεί σε κινδύνους, σε ασφαλέστερη θέση, με δαπάνη του υδρολήπτη.

2. Η αναγκαία, λόγω διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του πεζοδρομίου, μετατόπιση γίνεται με δαπάνη του υδρολήπτη εκτός και αν την αναλάβει αυτός που εκτελεί τη διαπλάτυνση.

Αξία Μεταφοράς – Ανύψωσης- Καταβίβασης

1.Το κόστος της μεταφοράς ανύψωσης και καταβίβασης της παροχής βαρύνει τον υδρολήπτη και γίνεται με ευθύνη του και ελέγχεται από τον Δήμο που υποχρεωτικά πρέπει να ενημερώσει.

2.Στις περιπτώσεις που, ενώ η μεταφορά, ανύψωση ή καταβίβαση είναι υποχρεωτική, ο υδρολήπτης αδιαφορεί ή αρνείται να εκτελέσει, ο Δήμος τον καλεί έγγραφα να προβεί στις παραπάνω ενέργειες μέσα σε προθεσμία ενός το πολύ μηνός, μετά την πάροδο της οποίας προβαίνει, αυτεπάγγελτα, στην εκτέλεση του έργου, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με τη σχετική δαπάνη. Η χρέωση γίνεται στο λογαριασμό ύδρευσης και εισπράττεται μαζί με την αξία του καταναλισκόμενου νερού. Η μη εξόφληση του λογαριασμού αυτού συνεπάγεται διακοπή της ύδρευσης.

Ματαίωση εγκατάστασης της παροχής κ.λ.π.

1.Αν ο αιτών έχει προκαταβάλλει το δικαίωμα σύνδεσης τη δαπάνη προέκτασης και γενικά εκτέλεσης εργασιών και ζητήσει τη ματαίωση του έργου, επιστρέφονται τα εξής κονδύλια :

α)Αν η παροχή δεν έχει τοποθετηθεί, όλο το ποσό. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επέκτασης του δικτύου εφόσον δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες και γενικά σε κάθε περίπτωση αιτηθείσης εργασίας εφόσον δεν άρχισε η εκτέλεσή τους.

β)Αν η παροχή έχει τοποθετηθεί και αν ακόμη δεν έχει συνδεθεί, δεν επιστρέφεται το δικαίωμα σύνδεσης και η εγγύηση.

γ)Σε περίπτωση επέκτασης και γενικά κάθε εργασίας που έχει αρχίσει να εκτελείται, μετά τον απολογισμό του έργου που ήδη έχει εκτελεστεί και προϋπολογισμό της δαπάνης τυχόν εργασιών λόγω ματαίωσης, επιστρέφεται η διαφορά που θα προκύψει. Δεν επιστέφεται όμως κανένα ποσό σε μεμονωμένους υδρολήπτες εάν η επέκταση αφορά ομάδα υδροληπτών.

2.Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η ματαίωση οφείλεται σε απρόβλεπτα εμπόδια ( π.χ. ύπαρξη αγωγού ακαθάρτων υδάτων).

ΑΡΘΡΟ 8ο

Μετρητές (Υδρόμετρα)

Γενικά

1. Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από μετρητή, ο οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου. Ο μετρητής (υδρόμετρο) πρέπει να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς, αποτελεί δε ιδιοκτησία του καταναλωτή με μέριμνα του οποίου και μόνο τοποθετείται.

2.Ο τύπος των υδρομέτρων εγκρίνεται από το Δήμο και τοποθετείται με μέριμνα των καταναλωτών. Προ του υδρομέτρου τοποθετείται πάντα δικλίδα ανακοπής (βάνα) και ανεπίστροφη βαλβίδα. Ο υδραυλικός που έχει αναλάβει την υδραυλική εγκατάσταση οφείλει κατά την εκτέλεση των εργασιών και πριν προβεί σε εγκατάσταση, να ειδοποιήσει τον Δήμο ώστε ο αρμόδιος να ελέγξει την εγκατάσταση και να μολυβδοσφραγίσει τον υδρομετρητή.

3. Οι κοινές παροχές που έχουν διάμετρο σωλήνα 1/2΄΄ και διάμετρο οπής από 8-10 χιλ. συνδέονται με μετρητή 1/2΄΄

4. Για μεγαλύτερες καταναλώσεις οι μετρητές θα πρέπει να έχουν διάμετρο ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των υδρολητπών σε νερό, εκτιμούμενες από το Δήμο.

5. Για κάθε υδρευόμενο χώρο γίνεται ξεχωριστή παροχή και χρησιμοποιείται ξεχωριστό υδρόμετρο. Ξεχωριστό υδρόμετρο δεν απαιτείται στην περίπτωση υδροδότησης κήπου που βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με υδροδοτούμενη οικία, εφ’ όσον η έκτασή του δεν είναι μεγαλύτερη των 500 τετραγωγικών μέτρων.

6. Σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λ.π. και γενικά κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί υποχρεωτικά, ένα τουλάχιστο υδρόμετρο. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του αυτού ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με το αυτό υδρόμετρο είναι παράνομη και ο Δήμος δικαιούται να προβεί σε διακοπή ή και σε αφαίρεση της παροχής μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι πεντακοσίων (500,00) € μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον δεν συμμορφωθεί.

7. Κάθε πυροσβεστική παροχή μπορεί να έχει το δικό της υδρόμετρο.

8. Η αφαίρεση υδρομέτρου απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη συγκατάθεση και τον έλεγχο του Δήμου.

Χώρος υδρομέτρου

1.Τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε φρεάτια ή σε ειδικό χώρο της οικοδομής που διαμορφώνεται σύμφωνα με τους ορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι φωτεινός και εύκολα προσπελάσιμος και να βρίσκεται κοντά στην είσοδο της οικοδομής.

2. Απαγορεύεται η διέλευση από το χώρο των υδρομέτρων σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης. Εάν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις, μετατοπίζονται με φροντίδα και δαπάνες των ιδιοκτητών μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του Δήμου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, διακόπτεται η υδροδότηση μέχρις ότου συμμορφωθούν οι υπόχρεοι.

Έλεγχος – Επισκευή και συντήρηση υδρομέτρων

1.Η ευθύνη επισκευής και συντήρησης των υδρομέτρων ανήκει στο Δήμο, ο οποίος επεμβαίνει είτε αυταπάγγελτα είτε μετά από αίτηση των καταναλωτών. Η δαπάνη βαρύνει και στις δύο περιπτώσεις τον καταναλωτή.

2.Ο Δήμος ελέγχει αυταπάγγελτα τα υδρόμετρα όταν διαπιστώσει απόκλιση από τη συνήθη κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή επεκτείνεται, εάν είναι δυνατό, στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του καταναλωτή. Εάν διαπιστωθεί ότι κατά την περίοδο για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο λογαριασμός ύδρευσης, το υδρόμετρο δεν λειτουργούσε κανονικά, η χρέωση γίνεται με βάση το μέσο όρο κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης.

 Αντικατάσταση υδρομέτρων

1.Σε περίπτωση καταστροφής του υδρόμετρου ή αδυναμίας επισκευής του ο Δήμος ειδοποιεί τον υδρολήπτη όπως εντός ορισμένης προθεσμίας προσκομίσει νέο υδρόμετρο. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η υπηρεσία διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με το δικαίωμα διακοπής .

2.Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει μόνος του την παροχή ή τοποθετήσει νέο υδρόμετρο χρεώνεται με πρόστιμο μέχρι (500) € με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιπλέον δε ο Δημος δικαιούται να προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής.

3.Αντί της διακοπής ο Δήμος μπορεί να προβεί μόνη της σε αποκατάσταση του υδρόμετρου ή στην αντικατάστασή του με δαπάνη του υδρολήπτη, που χρεώνεται στον επόμενο ή τμηματικά στους επόμενους λογαριασμούς.

4.Ειδικά η αντικατάσταση του υδρομέτρου είναι δυνατό να γίνει με τον τρόπο αυτό και μετά από αίτηση του υδρολήπτη.

Αφαίρεση υδρομέτρων

Το υδρόμετρο αφαιρείται από το Δήμο, όταν ο καταναλωτής δεν εξοφλήσει το λογαριασμό κατανάλωσης νερού από την βεβαίωση της οφειλής έως και την λήξη του τρέχοντος οικ. έτους.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

1. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από το εσωτερικό (προς την πλευρά του ακινήτου) προσαρμοστικό του μετρητή μέχρι 1΄΄ ή πέρα από την εσωτερική (προς την πλευρά του ακινήτου) ωτίδα (φλάντζα) του μετρητή, στην περίπτωση μετρητών διαμέτρου 1΄΄ και άνω με ωτίδα. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων ευθύνεται ο υδρολήπτης. Ο Δήμος ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων μέχρι τον αγωγό διανομής.

2. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με το υδρόμετρο γίνεται με σωλήνα εύκαμπτου υλικού, προκειμένου να εξασφαλίζεται απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου, τέτοιας πάντως αντοχής που να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις. Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες κατά τους χειρισμούς τοποθέτησης-αφαίρεσης του υδρομέτρου.

3. Ο Δήμος δεν προχωρεί σε σύνδεση της παροχής πριν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου εφοδιαστεί με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο δυνατόν σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του και βαλβίδα ανεπιστροφής.

4. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να συμφωνούν με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οπωσδήποτε όμως, πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό που δεν δημιουργεί κινδύνους μόλυνσης του νερού και να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 ατμ.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες που προέρχονται από πίεση λειτουργίας όταν αυτή, στο δίκτυο, δεν έχει υπερβεί τις 10 ατμ. Σε περίπτωση αύξησης του ανώτατου ορίου πίεσης εντός του δικτύου, τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα, δημόσια, με σκοπό να ληφθούν από τους υδρολήπτες τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στην νέα πίεση.

5. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών μηχανημάτων, λεβήτων, συσκευών καθαρισμού λεκανών, αποχωρητηρίων κλπ με τους σωλήνες ύδρευσης.

Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης (ντεπόζιτα) προς αποφυγή μολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων. Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς και εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή του νερού, λόγω π.χ. υπερθερμάνσεως.

Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη.

6. Απαγορεύεται ρητά η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης, με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες ανεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται αμέσως η παροχή ή και αφαιρείται λόγω αυξημένου κινδύνου μόλυνσης.

7. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων κατασκευάζονται και συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες αυτών. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται από έμπειρο προσωπικό και να πληρούν τους παρόντες σχετικούς κανονισμούς.

8. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι συνδέσεις πρέπει επίσης να πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, να είναι αντοχής και να παρέχουν πλήρη στεγανότητα για πίεση 15 ατμ τουλάχιστον.

9. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να περνούν από χώρους που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση νερού.

10. Ο Δήμος δικαιούται εν γένει κατά την απόλυτη κρίση να ελέγχει και να αρνείται τη σύνδεση του δικτύου ύδρευσης με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν πληρούν τους παραπάνω όρους μέχρι τις επισκευές και τακτοποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης

1. Η υδροδότηση ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τον Δήμο.

Στην αίτηση του αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση Τηλέφωνο και ΑΦΜ ) Το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς και ο σκοπός της υδροδότησης (για οικιακές  ή κτηνοτροφικές ή επαγγελματικές ανάγκες κ.λ.π.).

2. Η αίτηση υδροδότησης ισχύει για (12) δώδεκα µήνες. Σε περίπτωση που παρέλθουν  δώδεκα  µήνες χωρίς να τοποθετηθεί η παροχή µε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, η αίτηση θεωρείται ως µη γενόµενη και πρέπει να ξαναγίνει καθώς και να καταβληθούν ξανά τα τέλη που ορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για νέες παροχές ύδρευσης.

3. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 12ο  .

4. Για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης,  το δε δίκτυο, ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου. Με τη δήλωσή του αυτή ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου κλπ, καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέτει στο μέλλον το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό.

Στην περίπτωση αυτή, εφ΄όσον είναι τεχνικά δυνατό, ο Δήμος μπορεί να ικανοποίει το αίτημα, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται το ύψος της δαπάνης που υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών καθώς και τυχόν συμμετοχή του Δήμου.

Για την καλή εκτέλεση των ανωτέρω  εργασιών  θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο εγγυητική καλής εκτελέσεως ποσού ίσου με το ποσό της δαπάνης αποκατάστασης οδοστρώματος και πεζοδρομίων, το οποίο θα εκδίδεται κατόπιν τεχνικής περιγραφής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά το τέλος των εργασιών και την αυτοψία από το μηχανικό του Δήμου .

Ο Δήμος δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτηθούν (άδεια τομής, εκσκαφές , επαναφορές κλπ) στο τμήμα από την θέση του φρεατίου του υδρομετρητή μέχρι το ακίνητο.

5. Στα πλαίσια  του κοινωνικού έργου του ∆ήµου παροχή  νερού επίσης  δικαιούνται και οικόπεδα χωρίς κτίσματα με δένδρα  ή τροχοβίλες  εφόσον διαπιστωθεί  από  την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ότι υπάρχουν.

Σε ακίνητα ειδικού προορισµού (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια ή άλλα δηµόσια κτίρια, κοινωφελή ιδρύµατα κλπ) που καταλαµβάνουν µεγάλη έκταση, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να χορηγήσει περισσότερες της µία παροχές.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Εργασίες και υλικά σύνδεσης

1.Οι εργασίες για την τοποθέτηση νέας παροχής, διάτρηση του κεντρικού αγωγού, μεταφορά, ανύψωση κλπ. γίνονται από τον υδρολήπτη, που τις εκτελεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού και τις ειδικότερες οδηγίες του Δήμος. Ο έλεγχος της παροχής γίνεται μόνο από τους τεχνικούς της Δήμου.

2.Οι σωλήνες ύδρευσης θα έχουν διάμετρο ανάλογα με την περίπτωση:

α)1/2 ίντσες για οικοδομές με ένα διαμέρισμα

β)3/4 ίντσες για οικοδομές με δύο διαμερίσματα και άνω

Σε ειδικές περιπτώσεις η διάμετρος του σωλήνα θα καθορίζεται από τον Δήμο.

3.Οι δαπάνες προμήθειας των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών σύνδεσης βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον υδρολήπτη.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Δικαιολογητικά

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο νόµιµος πληρεξούσιός του, υποχρεούται για την υδροδότηση της ιδιοκτησίας του, να υποβάλει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως κατά περίπτωση αυτά αναφέρονται .

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην εξέταση τίτλων ιδιοκτησίας του προς υδροδότηση ακινήτου καθώς και τυχόν διεκδικήσεων επ’ αυτού, ούτε η ύδρευση του ακινήτου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτήσαντος την υδροδότηση.

1. Για την προσωρινή σύνδεση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης διάρκειας δύο ετών απαιτείται η κατάθεση κυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας.Εάν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου είναι δυνατή, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από αντίγραφο οικοδομικής άδειας από το οποίο να προκύπτει η παράταση της ισχύος της οικοδομικής άδειας, η ισόχρονη παράταση της εργοταξιακής παροχής.

2. Για την οριστική σύνδεση των οικοδομών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται:

α) Η προσκόμιση κυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας με την απαιτούμενη από τον νόμο αυτοψία εκ μέρους της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση ανεγερθέντων οικοδομών μετά από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος Μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 28116/29-3-91 διαταγή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

β) Σχέδιο του χώρου των υδρομέτρων, συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση, όπου προσδιορίζεται με ακρίβεια η αρίθμηση της θέσης των υδρομέτρων σε σχέση με τους αντίστοιχους υδρευόμενους χώρους της οικοδομής, υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα Μηχανικό.

Οποιοδήποτε σφάλμα στη σύνταξη του σχεδίου ή της κατάστασης διορθώνεται, μόλις διαπιστωθεί, από τους ίδιους τους καταναλωτές. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη από την εσφαλμένη αρίθμηση των υδρομέτρων, μπορεί  δε σε περίπτωση αρνήσεως ή αμέλειας των καταναλωτών να αποκαταστήσουν το σφάλμα, να διακόψει την υδροδότηση μέχρις ότου τακτοποιηθεί το θέμα.

3. Για την πρόσκαιρη υδροδότηση επαγγελματικών ή άλλων εγκαταστάσεων (λούνα – παρκ, τσίρκο και λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες) καθώς και για την υδροδότηση μη δομημένων ακινήτων (γήπεδα, αγροτεμάχια κ.λ.π.) προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα και συμβόλαιο ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Μεταγραφή δικαιώματος ύδρευσης

1. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου δικαιούται να μεταγράψει τα δικαιώματα ύδρευσης σε νέο ιδιοκτήτη λόγω μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου του.

2. Σε περίπτωση μεταβολής στην ιδιοκτησία του ακινήτου ο μεν νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει το Δήμο για την μεταβολή, ο δε παλαιός ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξοφλήσει αμέσως τυχόν ανεξόφλητες μέχρι τότε οφειλές από την κατανάλωση νερού. Εάν κατά τον χρόνο της μεταβολής είχε διακοπεί η υδροδότηση, αυτή δεν επαναλαμβάνεται πριν εξοφληθούν πλήρως τα οφειλόμενα χρέη.

3. Η μεταγραφή γίνεται με υποβολή γραπτής αίτησης στο Δήμο με όλα τα στοιχεία του ακινήτου, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη και τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης του ακίνητου και μεταγραφής της υπέρ του νέου ιδιοκτήτη που την προσκομίζει στο Δήμο με την κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων.

Η οριστική μεταβίβαση της παροχής ύδρευσης συντελείται με την καταβολή δικαιωμάτων λόγω εγγύησης που προβλέπει ο παρών Κανονισμός.

4. Κάθε ιδιοκτήτης δύναται με αίτησή του να παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης υδροδότησης του στον ένοικο του ακινήτου του. Σε αυτήν την περίπτωση ο ένοικος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στο Δήμο για το είδος χρήσης του ακινήτου αλλά υπόχρεος εξακολουθεί να παραμένει ο ιδιοκτήτης

5. Σε περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου αποβιώσει όποιος εν συνεχεία εκμεταλλεύεται τη χρήση του ακινήτου και ασκεί το δικαίωμα της νομής και κατοχής υποχρεούται να εξοφλήσει τις οφειλές του αποθανόντος ιδιοκτήτη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα είκοσι ημερών και να υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Δήμο με όλα τα στοιχεία του ακινήτου και τα στοιχεία του ιδίου, προκειμένου η παροχή ύδρευσης να μεταβιβαστεί στο όνομά του.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Δικαίωμα Σύνδεσης

Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακίνητου προκαταβάλλεται από τον  ενδιαφερόμενο στο Ταμείο  του Δήμου το καθοριζόμενο κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δικαίωμα σύνδεσης και περιλαμβάνει την εγγύηση κατανάλωσης ύδατος.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αυθαίρετη Σύνδεση

Σε περιπτώση σύνδεσης του ακινήτου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την προκαταβολή του Δικαιώματος σύνδεσης, επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο (500 €) και κινείται εναντίον του η διαδικασία ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε στον Δήμο. Ευθύνη έχει επίσης και ο υδραυλικός που έκανε τη σύνδεση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης

1.Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνεται από το Δήμο ανάλογα με τις εμφανιζόμενες κάθε φορά ανάγκες και τις οικονομικές του δυνατότητες.

2.Η επισκευή και η συντήρηση ή αντικατάσταση των τμημάτων του δικτύου που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου, γίνεται από τους καταναλωτές ή και από το Δήμο εφόσον διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό. Στην τελευταία περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τους καταναλωτές.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ανώτατα όρια κατανάλωσης

1.Η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκομένου νερού θα καθορίζεται με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης θα καθορίζονται τα όρια για οικίες, καθώς και για τα ξενοδοχεία, καταστήματα, μονάδες ενοικιαζόμενων και λοιπές βιομηχανικές μονάδες που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και που συνήθως καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού.

Επίσης θα καθορίζονται μικρότερα όρια για κατανάλωση νερού σε αγροκτήματα και τέλος, θα υπάρχει ειδική ποσοστιαία επί του τέλους μείωση για τους πολύτεκνους

Οι τιμές αυτές αλλάζουν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρολήπτη.

2.Επιβάλλεται για κάθε χρόνο υποχρεωτική χρέωση ποσότητας νερού (πάγια κατανάλωση) που ανεξάρτητα από την κατανάλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους υδρολήπτες. Το ύψος της υποχρεωτικής κατανάλωσης (πάγιο) μπορεί να διαφοροποιείται κατά κατηγορία τιμολογίου και είδος παροχής με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.Ανώτατα όρια κατανάλωσης μπορεί να καθορισθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

4.Σε όσους υπερβαίνουν, εφόσον καθορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, το ανώτατο όριο κατανάλωσης, επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο 42.

5.Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η άρδευση από το δίκτυο ύδρευσης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κατηγορίες Τιμολογίων

Οι κατηγορίες των τιμολογίων ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Καταμέτρηση υδρομέτρων

1.Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων γίνεται ανά εξάμηνο ή έτος αλλά και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο.

2.Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδρόμετρου είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη ή προφορική αίτηση του υδρολήπτη.

3.Οι αναφερόμενες στο μετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε. Δεν γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφόμενων ενδείξεων ούτε με ένορκη βεβαίωση. Ο υδρολήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει εργαστηριακό έλεγχο καλής λειτουργίας του υδρομέτρου του. Στην περίπτωση όμως που βρεθεί μέσα στα όρια ανοχών, επιβαρύνεται με τη δαπάνη ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Τέλη Ύδρευσης

1.Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής.

2.Τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 318/69 και του άρθρου 3-4 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.

3.Η χρέωση των καταναλωτών μπορεί να γίνεται και με μηχανογραφημένους λογαριασμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 923/77. Στη περίπτωση αυτή και όταν η καταμέτρηση των υδρόμετρων γίνεται σε ετήσια βάση, τότε ο Δήμος μπορεί να εκδίδει λογαριασμούς ανά εξάμηνο με ενδεικτική κατανάλωση τη μέση ετήσια κατανάλωση περίπου ανά παροχή.

4.Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αναγράφει στο λογαριασμό ύδρευσης και να εισπράττει μαζί με την αξία του καταναλισκόμενου νερού, κάθε δαπάνη που βαρύνει τον υδρολήπτη για οποιαδήποτε αιτία και εργασία. Σε περιπτώσεις μεγάλων ποσών είναι δυνατή η κατανομή τους σε δόσεις κατά την κρίση του Δημάρχου. Αν δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός επέρχονται οι προβλεπόμενες από τον παρόντα Κανονισμό συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ενστάσεις – Επιτροπή Ενστάσεων

1.Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του.

2.Οι ενστάσεις εκδικάζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Υποχρεώσεις υδρολήπτη

1. Ο υδρολήπτης υποχρεωούται να παρέχει στο προσωπικό, που είναι επιφορτισμένο για τον έλεγχο των υδρομετρητών, της συντήρησης των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σε αυτό έργου, σε περίπτση δε άρνησής του διακόπτεται η παροχή με απόφαση του Δημάρχου.

2.Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει πέραν της αξίας του παγίου και την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδρομέτρου της παροχής καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού. Η πληρωμή γίνεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία που καθορίζεται στο έντυπο του λογαριασμού και στα γραφεία που αναφέρει το έντυπο αυτό. Σε περίπτωση μη πληρωμής μετά το πέρας της προθεσμίας και εφόσον η οφειλή δεν καλύπτεται από την υπάρχουσα εγγύηση, διακόπτεται η παροχή νερού. Η υπηρεσία υδρεύσεως δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας και μέχρι την πλήρη εξόφληση, η οφειλή επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο.

3.Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά από εξόφληση του λογαριασμού, την καταβολή των τόκων και των δικαιωμάτων εγγύησης και επανασύνδεσης της παροχής.

4.Μετά τη διακοπή λόγω χρέους ο λογαριασμός ύδρευσης εκδίδεται με χρέωση την πάγια κατανάλωση για χρονικό διάστημα ενός έτους, μετά την πάροδο του οποίου η Υπηρεσία Υδρεύσεως μπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους καταλόγους των υδροληπτών.

5.Αν ο υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισμένη παροχή , το Δημοτικό Συμβούλιο τον χρεώνει με πρόστιμο (500) €, μπορεί δε να προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν με αίτηση του υδρολήπτη, επανασυνδέθηκαν δε παράνομα.

6. Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει και την καλή κατάσταση του φρεατίου και την προστασία της παροχής.

7. Απαγορεύεται ρητά το άνοιγμα του υδρομέτρου από τον υδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο εκτός από τους υπαλλήλους υδρεύσεως καθώς και κάθε επέμβαση σ΄ αυτό ή τον κρουνό υδροληψίας που βρίσκεται μπροστά στο υδρόμετρο. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος προβαίνει αμέσως σε επιθεώρηση της παροχέτευσης για την εξακρίβωση τυχόν ζημιών. Για την επιθεώρηση αυτή χρεώνεται σε βάρος του υδρολήπτη, και στον επόμενο λογαριασμό του, ειδικό δικαίωμα επιθεώρησης, ύψους (100) € επιβάλλεται δε πρόστιμο μέχρι πεντακοσίων (500,00) ευρώ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν χρειαστεί επίσης να γίνει έλεγχος του υδρομέτρου, επιβάλλεται και εισπράττεται με τον επόμενο λογαριασμό δικαίωμα ελέγχου υδρόμετρου, το ύψος του οποίου είναι εκατό (100,00) ευρώ. Εκτός από τα παραπάνω δικαιώματα ελέγχου, ο υδρολήπτης βαρύνεται και με κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών, η οποία και καθορίζεται με πίνακα εκκαθάρισης που συντάσσεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

6. Οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρο που αποσκοπεί στην ανατροπή ή στην παρεμπόδιση της καταμέτρησης του αναλισκόμενου ύδατος ή στην διαγραφή της καταναλωθείσης ποσότητας συνεπάγεται τη διακοπή της υδροδότησης και την επιβολή προστίμου ίσου με το 10πλάσιο του μέσου όρου κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης, ή της τελευταίας περιόδου καταμέτρησης αν δεν υπάρχει προηγούμενη ή πεντακοσίων (500,00) ευρώ αν δεν υπάρχει καμία καταμέτρηση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Υπεύθυνοι έναντι της Υπηρεσίας Ύδρευσης

1.Για τις κάθε είδους οφειλές προς το Δήμο από τέλη ύδρευσης ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον έκαστος, ο εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευομένου ακινήτου.

2.Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας οι συνιδιοκτήτες ορίζουν από κοινού με δήλωσή τους προς το Δήμο εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτή ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις ολόκληρον έκαστος.

3.Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώνει με την αίτηση παροχής νερού επ΄ ονοματί του ή με ιδιαίτερη δήλωση, ότι αποδέχεται τους όρους του κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου και όσους άλλους όρους θέτει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του. Η δήλωση αυτή τηρείται στα αρχεία της Υπηρεσίας υδρεύσεως μέχρις ότου αντικατασταθεί από παρόμοια δήλωση του νέου ιδιοκτήτη και αφορά το μεταξύ χρονικό διάστημα, απαιτείται δε για τη σύνδεση της παροχής επ΄ ονόματι άλλου εκτός του ιδιοκτήτη.

4.Ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευομένου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στο Δήμο την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου. Ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της μεταβίβασης χρέη.

5.Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στην Υπηρεσία Υδρεύσεως ελαττώματα της κυριότητάς του ή απώλειάς της.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Εμφανής διαρροή εσωτερικών εγκαταστάσεων

Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή διαρροή από βλάβη ή άλλη αιτία των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από το υδρόμετρο.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Αφανής διαρροή εσωτερικών εγκαταστάσεων

1.Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του υδρευομένου ακινήτου και εφόσον αυτή διαπιστωθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας υδρεύσεως αντί της κατανάλωσης που καταγράφηκε χρεώνεται η κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγουμένου έτους, συν το ένα τρίτο της διαφοράς μεταξύ αυτής και της ένδειξης που καταγράφηκε.

2.Αν για τον παραπάνω υπολογισμό δεν είναι δυνατή η χρήση της κατανάλωσης της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη της προηγούμενης ή επομένης της διαρροής περιόδου.

3.Για την πιστοποίηση της ύπαρξης αφανούς διαρροής συντάσσεται πρωτόκολλο που αναγράφεται από τον τεχνικό της Υπηρεσίας Υδρεύσεως και τον υδρολήπτη και θεωρείται από τον Δήμαρχο. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής του υδρολήπτη, το πρωτόκολλο ισχύει με μόνη την υπογραφή του τεχνικού, αφού γίνει μνεία των λόγων της άρνησης.

4.Κάθε κατανάλωση νερού μετά τη διαπίστωση της αφανούς διαρροής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, βαρύνει ολοκληρωτικά τον υδρολήπτη.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Στάσιμο υδρόμετρο

1.Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο), ο υδρολήπτης χρεώνεται με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγουμένου έτους, αν δε τούτο δεν είναι δυνατό με την κατανάλωση της αμέσως προηγούμενης ή επόμενης της βλάβης περιόδου.

2.Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι από την παροχέτευση σε στάσιμο υδρόμετρο καταναλώνεται μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από τη συνήθη, η αυξημένη ή μειωμένη ποσότητα προσδιορίζεται με πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο και τον υδρολήπτη, θεωρείται δε από τον Δήμαρχο. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής του υδρολήπτη, το πρωτόκολλο ισχύει με μόνη την υπογραφή του τεχνικού, αφού γίνει μνεία των λόγων της άρνησης.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Διαρροή στο φρεάτιο

Σε περίπτωση διαρροής στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριμένα όταν παρουσιάζει διαρροή ο κορμός του υδρομέτρου ή το ρακόρ προς το μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του υδρευομένου ακινήτου, η χρέωση γίνεται σαν το υδρόμετρο να ήταν στάσιμο, εκτός αν η ποσότητα που καταγράφηκε είναι μικρότερη της αντίστοιχης περιόδου χρέωσης.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Καλυμμένο υδρόμετρο

1.Σε περίπτωση που το υδρόμετρο καλυφθεί με χώματα κ.λπ ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση των ενδείξεών του, χρεώνεται τεκμαρτή κατανάλωση μέχρις ότου ελευθερωθεί ο μετρητής και ληφθεί η πραγματική ένδειξη ίσης με την ετήσια κατανάλωση της προηγούμενης ή επόμενης αντίστοιχης περιόδου. Ο υδρολήπτης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία που του ορίζεται να προβεί σε αποκάλυψη του υδρόμετρου, αλλιώς διακόπτεται η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση.

2.Η υπηρεσία υδρεύσεως δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε τυχόν προκληθεί από διαρροές στο χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Λαθραίες υδρεύσεις- Παράνομη Χορήγηση Νερού- Εμπορία Νερού-Απαγορεύσεις

1.Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί, με ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή με υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού, τιμωρείται δε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλεται πρόστιμο (1000) €.

2.Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώνουν το Δήμο αυθημερόν για κάθε ανωμαλία ή βλάβη υδρομετρητών ή διαρροή σωλήνων και θα βεβαιώνεται σε βάρος τους για το χρονικό διάστημα που σημειώθηκε η βλάβη, η ποσότητα του νερού, που είχε καταναλωθεί κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο καταμέτρησης και εάν δεν υπάρχει προηγούμενη με την επόμενη.

3.Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου και η εμπορία νερού, εκτός και αν τούτο κατ΄ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται το νερό, να παύσει την χορήγηση ή εμπορία, επιβάλλει δε πρόστιμο μέχρι (500) € μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν ο υδρολήπτης δεν συμμορφωθεί σε διάστημα ενός μηνός από την ειδοποίηση διακόπτει την παροχή, ουδεμία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία του υδρολήπτη ή τρίτων.

4.Απαγορεύεται απόλυτα η από το μετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση άλλου ακινήτου, χωρίς τοποθέτηση ίδιου μετρητή, καθώς επίσης και η μετατόπιση μετρητή, χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του Δήμου. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή της παροχής ύδατος, για διάστημα από 5 μέχρι 30 ημέρες και σε πρόστιμο μέχρι (500) € μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

5.Κλοπή αποτελεί η σύνδεση με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης εντός ακινήτου ή η λήψη γενικά του νερού από παροχές ή κρουνούς πυρόσβεσης, ποτίσματος δημοτικών ή κοινοτικών ή δημοσίων κήπων και πράσινου για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

6.Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος διακόπτει ή αφαιρεί την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με πρόστιμο μέχρι (500) € μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου.

7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη ή του υδραυλικού στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Υδρεύσεως ( υδρόμετρα – παροχές -φρεάτια – αγωγούς κ.λ.π.). Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Νόμου, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη τους βαρύνει.

Επέμβαση στο υδρόμετρο με σκοπό αλλοίωση των εγγραφών των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και εφαρμόζεται το εν λόγω άρθρο.

8.Απαγορεύεται και αποτελεί κλοπή νερού η σύνδεση εσωτερικών εγκαταστάσεων ακινήτου με κρουνούς που έχουν τοποθετηθεί για την ύδρευση, με δοχεία ή βυτία, περιοχών που δεν έχουν ύδρευση.

9.Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης σε συγκροτήματα βόθρων, απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων.

10.Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία Υδρεύσεως θέτει εύλογη προθεσμία για την απομάκρυνση των αγωγών μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτει την παροχή.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Διακοπές Υδροδότησης

Α. Τμηματικές διακοπές υδροδότησης

1. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση του. Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υδροληπτών, μπορεί να διακόψει προσωρινά και μέχρι δέκα μέρες την παροχή νερού και να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται σε πεντακόσια (500,00) ευρώ ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών (3) μηνών ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

2. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της ύδρευσης είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Ο Δήμος δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του νερού από το μηδενικό μέχρι το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης.

Όταν πρόκεται για προγραμματιζόμενες διακοπές, ο Δήμος φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο τους καταναλωτές. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε αποζήμιωση για βλάβες που ενδεχομένως προκάλεσαν στους καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης.

Β. Η παροχή της ύδρευσης διακόπτεται:

1. Ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώματος διακοπής που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του υδρολήπτη. Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώματος επανασύνδεσης που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2. Για την καθυστέρηση της εξόφλησης του λογαριασμού των τελών κατανάλωσης νερού, πέραν της αναγραφόμενης στο λογαριασμό ημερομηνία πληρωμής. Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγησε στη διακοπή και καταβληθεί το δικαίωμα επανασύνδεσης

3. Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν έχουν εξοφληθεί οι λογαριασμοί νερού από τον καταναλωτή θα γίνεται διακοπή νερού, αφού προηγούμενα σταλεί από το Δήμο έγγραφο στους ενδιαφερόμενους ως τελευταία ειδοποίηση σχετικά με την λήξη της προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού των τελών ύδρευσης και της σχετικής οφειλής (τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού τελών ύδρευσης.

4. Για λαθραία σύνδεση ή επανασύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης

5. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

6. Για τεχνικούς λόγους (επισκευή δικτύου και υδραγωγείου)

7.Από την υπηρεσία στις περιπτώσες που προβλέπεται από τον Κανονισμό. Κατά την αφαίρεση απομακρύνεται το υδρόμετρο, τα φρεάτια και τα μολύβια. Το δε πεζοδρόμιο αποκαθίσταται από το Δήμο.

Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις τον υδρολήπτη και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης (παγίου). Κατ΄ εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του παγίου ο υδρολήπτης, η διακοπή της παροχής του οποίου έγινε με αίτησή του. Ο Δήμος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικές αίτησης και την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του υδρολήπτη να πραγματοποίηση τη διακοπή αυτή.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ιεράρχηση υδρευτικών αναγκών

Αντικειμενικός σκοπός του ∆ήµου είναι η συνεχής υδροδότηση σε όλο το 24-ωρο. Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων και εφ’ όσον απομένει πλεόνασμα διατίθεται κατά σειρά για το πότισμα των ζώων, των κήπων, κτημάτων κ.τ.λ.

Αν όμως για λόγους τεχνικούς ή από άλλη αιτία, αυτό δεν είναι δυνατό, ο ∆ήµος έχει το δικαίωμα να δίνει την παροχή ύδατος εκ περιτροπής, χωρίς αποζημίωση σε οποιονδήποτε.

Στην περίπτωση εκ περιτροπής παροχής νερού, ο Δήμος θα μπορεί να επιβάλει περιορισμό κατανάλωσης και θα υπάρχει η εξής σειρά προτεραιότητας :

 • για σχολεία – νοσοκομεία – ιδρύματα
 • για οικιακή χρήση
 • για επιχειρήσεις

Κατά την διάρκεια όλου του χρόνου απαγορεύεται η ρίψη νερού για καθαρισμό αυλών και οικιών όλες τις ημέρες της εβδομάδας πλην των ημερών και ωρών που θα καθορίζονται απο το δημοτικό συμβούλιο.

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης –αποθήκευσης του.

Δεν θα γίνεται η οριστική υδροδότησή των οικοδομών, αν μετά από αυτοψία, διαπιστωθεί ότι τα όμβρια ύδατα τους αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Υγειονομικός έλεγχος του νερού

Ο Δήμος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχει το δίκτυο ύδρευσης να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Για το σκοπό αυτό αναλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα επεξεργασίας και ελέγχου της ποιότητας του νερού.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Τροποποίηση κανονισμού

Ο Κανονισμός όπως και τα προβλεπόμενα πρόστιμα και τέλη ύδρευσης τροποποιούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Κυρώσεις

Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα

ΑΡΘΡΟ 35ο

Έναρξη ισχύος

Ο κανονισμός αυτός ισχύει από τις δημοσιεύσεώς του (παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006) κατά τον τρόπο που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 284 του Ν. 3463/2006

Κάθε προγενέστερη σχετική απόφαση ή κανονισμός καταργείται με την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί  σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ.