Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Προγραμματικές Συμβάσεις

Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ στα οποία συμμετέχουν οι Δήμοι, καθώς και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού (άρθ. 100, ν. 3852/2010).