Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΔΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή/και εκείνα που το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του και ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

Το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου συνεδριάζει υποχρεωτικά ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα, σύμφωνα με το αρ. 67 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3852/2010) και η λειτουργία του ρυθμίζεται από ειδικό κανονισμό.

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ανοικτές και δημόσιες. Οι αποφάσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου.