Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Διαδημοτικές Συνεργασίες

Διαδημοτικές – Διαβαθμικές Συνεργασίες

Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθ. 99, ν.3852/2010), με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησής της. Αντίστοιχα, Δήμοι της ίδιας Περιφέρειας και η οικεία Περιφέρεια μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις διαβαθμικής συνεργασίας, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας ή την υποστήριξη της άσκησής της, για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων των συμβαλλομένων μερών

Ο Δήμος Ελαφονήσου έχει συνάψει Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Μονεμβασίας για υποστήριξη των αναγκών του πρώτου από τη Τεχνική Υπηρεσία του δεύτερου Δήμου.