Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Βασικότερες αρμοδιότητες είναι να συντάσσει και να ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού. Προελέγχει τον απολογισμό, αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού -εκτός από εκείνες για τις οποίες αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο- και αποφασίζει για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Η Οικονομική Επιτροπή μεταξύ άλλων εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου, την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κ.α.

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές και δημόσιες. Οι αποφάσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόεδρος

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΟΣΜΑ

 

Τακτικά Μέλη

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Μιχαήλ, ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤH , ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

 

Αναπληρωματικά Μέλη

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, και ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής